Последни новини
Министерството на правосъдието определя необходимите документи при кандидатстване за българско гражданство срещу инвестиции (по чл. 12а и чл. 14а от Закона за българското гражданство)
20.11.2014

    Министерството на правосъдието публикува проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.
    Новите текстове привеждат в съответствие наредбата с последните изменения и допълнения на Закона за българското гражданство от 2013 г., с които се допуска възможността за придобиване на българско гражданство по натурализация от чужденци с постоянно пребиваване в България, които са инвестирали над 1 000 000 лв. в капитала на български дружества.
     В проекта на наредбата се създават нови разпоредби за нужните документи, които кандидатите за натурализация на основание чл. 12а и чл. 14а от Закона за българското гражданство следва да представят в производствата по натурализация. Според вида на направената инвестиция кандидатите за гражданство ще трябва да представят различен вид удостоверение. Така например, към заявлението ще трябва да се приложи удостоверение от Българската агенция за инвестициите за направени вложения в акции на български търговски дружества, в облигации и съкровищни бонове, издадени от държавата или от общините и др. 
    Удостоверение от Министерството на икономиката пък ще е нужно в случаите на вложения в българското търговско дружество с инвестиция, получила сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите.
 
    Целият проект на наредбата можете да видите тук: http://mjs.bg/15/

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ