Последни новини
Съобщение относно хода на проверката за дейността на синдика Панайот Велков
18.12.2014

С оглед изостреното обществено внимание към извършваната от Министерството на правосъдието проверка на дейността на синдика Панайот Велков по търговски дела на Софийския градски съд, обстоятелствата, при които тя беше възбудена, свързани с широко разпространени в медиите съмнения за накърнена независимост на съда, както и разрастващото се недоверие към дейността на държавните органи, които имат правомощия да проверят различните аспекти от твърденията за допуснати нередности при администриране на делата и нарушения на задължения, Министерството на правосъдието намира, че доминиращият обществен интерес изисква всички действия, които извършва в рамките на проверката, да бъдат публични.
Действително, предмет на проверка са действия на г-н Панайот Велков в качеството му на временен синдик в обезпечително производство, предхождащо производството по несъстоятелност, което не е публично достъпно. В случая обаче, вече повече от 10 дни в различни средства за масово осведомяване се публикуват разнопосочни твърдения и данни във връзка с обстоятелствата, които подлежат на изясняване от Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието. За да се предотвратят възможните спекулации и манипулации и за да не се оставя впечатлението, че извършваната проверка е формална, незадълбочена или тенденциозна, се налага да бъде ефективно гарантирано правото на обществото на информация чрез пълна публичност на действията на Министерството на правосъдието и на съдържанието на всички постъпили сигнали и обяснения. В конкретната ситуация, при която фактически вече е нарушена тайната на съдебните производства, публичността е в защита както на проверявания синдик, така и на заинтересованите от хода на делата правни субекти.
Поради това съобщаваме следните факти, които определят обхвата на проверката:

Панайот Велков е назначен в качеството му на временен синдик по т. д. № 6907/2014г. на СГС, VI-8 с-в, т. д. № 4260/2014г. на СГС, VI-16 с-в, т. д. № 4259/2014г. на СГС, VІ-21 с-в, т. д. № 4258/2014г. на СГС, VІ-13 с-в и т. д. № 6609/2014г. на СГС, VІ-8 с-в.
Срещу действията му по някои от делата са постъпили множество сигнали и жалби от длъжниците по т.д.№ 6907/2014г. на СГС, VI-8 с-в, както и от омбудсмана на Република България (по т. д. № 4260/2014г. на СГС, VI-16 състав и т. д. № 4258/2014г. на СГС, VІ-13 с-в). Доколкото в някои от тях се прави искане за заличаването му от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, Министерството на правосъдието взе решение да извърши пълна проверка на дейността на г-н Велков по всички дела, по които той е назначен в това качество.
Проверката на дейността на г-н Панайот Велков се извършва на основание чл. 23 от Наредба № 3 за реда за подбор, квалификация и контрол върху дейността на синдиците, съгласно която контролът се осъществява от министъра на правосъдието както по сигнал, така и служебно, а лицата, за които се установи, че извършват нарушения във връзка с дейността им като синдици, се заличават от списъка на лицата, които имат право да бъдат синдици.
Във връзка с обхвата на проверката и съдържанието на неговите правомощия министърът на правосъдието съобрази и решението „Галина Костова срещу България” на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). В него, когато обосновава защо в случая не е налице нарушение на Конвенцията за правата на човека и основните свободи, Съдът извежда и основните правомощия на министъра на правосъдието по отношение на дейността на синдиците, които са съвместими със защитата на основаните права:
- да се съобрази с изискванията на общите правила на административното производство, като уведоми съответното лице и му позволи да представи становище, да изясни обстоятелствата по случая и се мотивира, описвайки подробно нарушението (нарушенията);
- да прецени тежестта на нарушението, като дори един пропуск от страна на синдик може да представлява нарушение, обосноваващо изключването му от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на дружества в несъстоятелност, тъй като синдиците са длъжни да изпълняват задълженията си с дължимата грижа;
- да вземе решение да изключи синдика от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, при условията на оперативна самостоятелност, като изрично се посочва, че чл. 655, ал. 3 от Търговския закон не предвижда градирани санкции – министърът може или да изключи лицето от този списък, или да се въздържи от предприемане на действия спрямо него. Освен това, ЕСПЧ установява, че приложимото законодателство не изисква министърът да действа само ако нарушението е „тежко”;
- решението на министъра засяга регулирането на професия – синдици на дружества в несъстоятелност, която е особено деликатна с оглед на доверителната си природа и високите професионални качества и очакваната точност на лицата, които я упражняват, и това допуска и изисква засилен контрол. Цялостната регулаторна нагласа показва, че законодателят е възложил на министъра да гарантира, че само подходящи лица ще е допустимо да бъдат назначавани за синдици на дружества в несъстоятелност.
Министерството на правосъдието публикува пълния текст на писмото, с което г-н Панайот Велков е поканен да даде обяснения в 14-дневен срок по подадените срещу неговите действия сигнал вх.№ 94-00-237/26.11.2014г., с който е поискано да се извърши проверка на действията му като синдик по т.д. № 6907/2014г. на СГС, VI-8 с-в., молба вх. № 94-00-237/28.11.2014г. по същото дело, с която са представени допълнителни доказателства по сигнала, допълнителна молба по същото дело вх. № 94-00-237/02.12.2014г., сигнал  по същото дело вх.№ 94-00-237/14 от 08.12.2014г., както и на конкретни въпроси за негови действия, които изникват при проверката. Писмото е връчено на г-н Велков на 16.12.2014 г., заедно с последния получен в министерството на правосъдието сигнал. Съгласно чл.23 ал.2 от Наредба №3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, г-н Панайот Велков може в 14- дневен срок от съобщаването да даде писмен отговор и да ангажира доказателства.
Досега г-н Велков е дал вече веднъж обяснение по първоначално подадените сигнали и молби, което обяснение също публикуваме.

Писмо на Министерство на правосъдието до г-н Панайот Велков, връчено на 16 декември 2014 г.

 

Писмен отговор от г-н Панайот Велков до Министерство на правосъдието, постъпил в МП на 12 декември 2014 г.

 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ