Последни новини
Министерството на правосъдието публикува обявление за провеждане на избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз
06.01.2015

     Министърът на правосъдието обяви днес начало на конкурсната процедура за избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз.
    Необходимо е кандидатите да подадат заявленията си за участие в конкурса лично или чрез изрично упълномощено лице в срок до 17:00 ч. на 16.01.2015 г. в деловодството на Министерство на правосъдието.
     Критериите, на които следва да отговаря кандидатът за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, са посочени в чл. 5 на Постановление № 214 на Министерския съвет  от 21.09.2010 г.
    Конкурсната процедура ще се състои на два етапа – езиков изпит и събеседване в открито заседание с издържалите езиковия изпит кандидати.
     Протоколите на комисията и всички съобщения във връзка с избора ще бъдат поставяни на таблото за обяви в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страницата на ведомството.

Цялото обявление можете да прочетете в рубриката „Кариери” на сайта на МП.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ