Последни новини
Публикуван е четвъртият Бюлетин на “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“
09.01.2015

      Четвъртият брой на Бюлетина с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“, „Бюлетин“. В него са включени всички пет решения, постановени от Европейския съд по правата на човека за периода от месец октомври до месец декември 2014 г., две решения от месец септември 2014 г. и едно решение от месец август 2014 г.
      С решения по допустимост Съдът е отхвърлил пет жалби поради неизчерпване на вътрешноправните средства за защита, явно необосновани оплаквания или оплаквания, несъвместими с разпоредбите на Конвенцията ratione personae. По една жалба Съдът е постановил частично решение по допустимост, отхвърлил е като недопустимо оплакването за прекомерна продължителност на съдебното производство поради неизчерпване на вътрешноправните средства за защита и е отложил разглеждането на останалите оплаквания.
      По две жалби Съдът се е произнесъл с осъдителни решения. По едната жалба  е присъдил  обезщетение за неимуществени вреди в размер на 12 000 евро, а по втората – в размер на 3000 евро. За направени разходи общо на жалбоподателите им е присъдена сумата от 4500 евро.
      Съдът е заличил от списъка на делата 2 жалби срещу България. По една от тях е постигнато приятелско споразумение, а по другата е одобрена едностранна декларация.
      Създаването и поддържането на електронния бюлетин с резюмета на актуални решения по допустимост и същество на ЕСПЧ по български дела е дейност в рамките на Предефиниран проект № 3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.
      Бюлетинът се публикува периодично, четири пъти в годината, и обобщава значимата актуална съдебна практика на ЕСПЧ, така че да осведомява своевременно и да подпомага магистратите и правоприлагащите органи в ежедневната им работа.

Бюлетинът може да видите тук:

http://www.justice.government.bg/files/Bulletin_broi_4_635563338364247130.pdf

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ