Последни новини
Създава се регламент за финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
14.01.2015

   Условията и редът за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители се уреждат в проект на наредба на Министерството на правосъдието.
    С разпоредбите за първи път се регламентират основните принципи, на които трябва да отговаря дейността на финансовите инспектори в Министерството на правосъдието, чрез който по закон министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на всеки частен съдебен изпълнител (ЧСИ).
   Проверките могат да са планови, извънпланови и по сигнали и жалби на граждани и фирми. Те ще обхващат: 

  •      Точното определяне, начисляване и събиране на дължимите такси за отделните изпълнителни действия, съобразно тарифата по чл. 78, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители
  •      Постъпили парични средства в банковите сметки по чл. 24, ал. 1 от ЗЧСИ, както и тяхното движение, правилното им управление, разпореждане и отчитане
  •     Постъпили парични средства в касата на частния съдебен изпълнител относно правилното им управление, разпореждане и отчитане.

    За целта е предвидено задължение за частния съдебен изпълнител да осигури на проверяващия финансов инспектор достъп до кантората, както и до оригиналите на документите, които са предмет на проверката.

    Проверките по жалби и сигнали приключват най-късно в двумесечен срок от постъпване на жалбата или сигнала. В останалите случаи срокът се определя в заповедта на министъра на утвърждаване на годишните финансови проверки на дейността на ЧСИ, според предмета на конкретната проверка.
    За резултатите от проверката се изготвя доклад до министъра на правосъдието съобразно приложението към настоящата наредба.
     При констатирани от финансовия инспектор недостатъци в проверяваната документация, се изготвя проект на предложение до министъра на правосъдието, съдържащо препоръки до съответния частен съдебен изпълнител и до Камарата на частните съдебни изпълнители за отстраняването им.
    Мотивирано предложение до министъра на правосъдието и до Камарата на частните съдебни изпълнители за търсене на дисциплинарна отговорност  на ЧСИ се изпраща при констатирани нарушения на Закона за частните съдебни изпълнители и други нормативни актове.
    При данни за извършено нарушение на други нормативни актове, за които са предвидени административни санкции, министърът на правосъдието изпраща до съответния компетентен орган извлечение от доклада, заедно с мотивирано приложение към него.
    В случаите на констатирани данни за извършено престъпление, министърът на правосъдието изпраща заверено копие от доклада до съответната прокуратура.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ