Последни новини
Министерство на правосъдието публикува резюме на пилотното решение на ЕСПЧ по делото „Нешков и други срещу България“
29.01.2015

    Министерството на правосъдието публикува резюме на пилотното решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 27 януари 2015 г. по делото Нешков и други срещу България. Резюмето може да се прочете на сайта на МП в секция „Права на човека“ (преведени решения).
     Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“ в Министерство на правосъдието работи по пълен превод на пилотното решение, който ще бъде публикуван и изпратен на заинтересованите органи и институции като логична първа стъпка по изпълнение на препоръките на ЕСПЧ по делото.
     Съдът приема, че лошите материални условия в затворите е повтарящ се за България проблем, който е установен и в други 20 решения, отнасящи се до нарушения на Конвенцията в различни затвори и общежития в у нас.
„Нарушенията не са следствие от изолирани случаи, а произтичат от повсеместен и игнориран с години проблем, в резултат на лошото функциониране на българската пенитенциарна система и недостатъчните гаранции срещу нечовешко и унизително отношение“, е посочено в пилотното решение, в което са отправени следните препоръки към България за изпълнение:
   • По отношение на лошите материални условия и хигиена - незабавното предприемане на мащабни ремонтни дейности на съществуващите места за лишаване от свобода или замяната им с нови такива.
   • Промяна в националното законодателство, което да позволи на лица в сходно положение адекватна обезвреда – превантивна и компенсаторна - на национално ниво.
   • Възможно законодателно решение е създаването на специален орган, който да отговаря за местата за лишаване от свобода.
    • Разписване на по-ясни процедурни правила за разглеждане на жалби от прокурора или от съда (каквато възможност  съществува и към момента), за да бъде прието това за ефективно превантивно средство.
   • Законодателни промени за създаване на едно общо средство за защита при нехуманно или унизително отношение, или въвеждане на специални разпоредби относно начина, по който жалби на затворници следва да бъдат разглеждани (по примера на Италия). Възможност за обезщетение под формата на парична компенсация или намаляване на наказанието. 
     ЕСПЧ дава 18-месечен срок на България от датата, на която решението стане окончателно, да създаде комбинация от ефективни средства за защита срещу лоши условия на задържане, които да имат едновременно превантивен и компенсаторен ефект.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ