Последни новини
Седем от кандидатите за генерален адвокат в СЕС са допуснати до езиков изпит
13.03.2015
      Седем от кандидатите за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз (СЕС) са допуснати до по-нататъшно участие в конкурса. За останалите трима кандидати комисията по провеждане на конкурса е приела, че не отговарят на условията за допускане до изпит, заради пропуски в документите.
      Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати е публикуван на сайта на Министерството на правосъдието в раздел "Кариери". Заедно с това, по решение на изпитната комисия на сайта на МП са публикувани: протоколът от нейното вчерашно заседание, на което е взето решението за допускане, както и протоколите от всички заседания на комисията досега, приемо-предавателните протоколи за получените заявления на кандидатите за участие в процедурата и за тяхното съхранение.
      Конкурсната комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, е в състав: председател Ваня Алексиева (съдия от ВКС) и членове: Соня Янкулова, съдия от ВАС, Божидар Джамбазов, прокурор от ВКП, проф. д.ю.н. Екатерина Матеева и проф. д-р Габриела Белова-Ганева.
      На основание чл.10, ал.1 от Постановление № 214 на МС от 21.10. 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд, комисията е разгледала, по реда на тяхното постъпване, заявленията на общо десет кандидати за генерален адвокат. След анализ и обсъждане на приложените документи, комисията е приела, че седем от тях отговарят на условията за допускане до езиков изпит:
      1. Иван Пенков Гюров
      2. Катерина Бориславова Йочева
      3. Рената Георгиева Мишонова-Хальова
      4. Пламен Евгениев Борисов
      5. Димитър Живков Стефанов
      6. Марияна Христова Кънчева
      7. Атанас Марков Семов
      Останалите трима не са допуснати до езиков изпит заради непълнота на документите:
      1.  Биляна Димитрова Калчева-Тотева не е представила документи, удостоверяващи квалификация или професионален опит по правото на ЕС по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6 от ПМС № 214/2010г. 
      2. Ана Драгомирова Велкова не е представила декларация по чл. 6, т.7 от ПМС № 214, който изисква всеки кандидат да представи декларация, че не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт.
      3. Мариела Стефанова Ачева не е представила редица документи, изисквани от ПМС № 214 – за наличие на най-малко 12 години юридически стаж или за притежание на качеството юрист с призната компетентност по смисъла на чл. 253, пар. 1 от Договора за функциониране на ЕС; автобиография по европейски формат на френски език; представеното мотивационно писмо на френски и български език е без подпис и авторство; също без декларация, че не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт; няма и данни за изпълнение за притежавана квалификация или професионален опит по право на ЕС.
      Кандидатите, допуснати до езиков изпит, ще бъдат уведомени за насрочената дата на адресите за кореспонденция и мобилните телефони, посочени от тях в заявленията, след  определяне на хабилитирани преподаватели по специалност „Френска филология“ за провеждане на езиков изпит по френски език (писмен и устен). С издържалите изпита кандидати ще се проведе събеседване в открито заседание.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ