Последни новини
Комисията за избор за кандидат за генерален адвокат в СЕС не обяви финалист
30.03.2015

Комисията по провеждане на избор за кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз не обяви финалист в конкурса, който беше стартиран на 6 януари т.г.
Вчера, в Конферентната зала на софийската Съдебна палата, комисията проведе предвиденото публично събеседване с единствения кандидат, издържал езиковия изпит за проверка на общите и специализирани езикови познания по френски език -  Иван Пенков Гюров. (Съгласно чл. 11, ал.2 от Постановление № 214/2010 г. на МС за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд, до събеседване се допускат само кандидатите, които са получили на езиковия изпит оценка не по-ниска от „Отличен 5,50“. Пълния протокол от този изпит с оценките на кандидатите е публикуван в рубриката „Кариери“ на сайта на МП.)
На проведеното след събеседването финално заседание, комисията единодушно взе решение да не предлага на министъра на правосъдието и на министъра на външните работи кандидатурата на г-н Гюров за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз. Това е записано в окончателния мотивиран доклад на комисията до двамата ресорни министри, изготвен по реда на чл. 13 от ПМС № 214/2010 г. (комисията по провеждане на избора одобрява с мотивиран доклад първия класиран кандидат.) В доклада, публикуван на сайта на МП в рубриката „Кариери“, заедно с протокола от заседанието, комисията излага подробно аргументите за своето заключение.
Министърът на правосъдието ще обсъди в рамките на МС възможностите да бъдат отстранени проявилите се  недостатъци на ПМС № 214/2010 г. предвид насрочването на нов конкурс. Опитът от току-що проведения избор показва, че процедурата, създадена през 2010 г. с ПМС № 214, е недостатъчно гъвкава. Така например, процедурата създава затруднения при формиране на изпитната комисия, не предвижда възможност за изправяне на пропуски в подадените документи от кандидатите, което се явява непреодолима формална причина за отстраняване на кандидати. Също така, процедурата е изградена по начин, по който познанията на кандидатите по френски език предрешават резултатите от проверката на тяхната юридическа подготовка и компетентност и др.
                

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ