Последни новини
Цялостната електронизация на регистър БУЛСТАТ ще позволи денонощно да се приемат искания и заявления
07.04.2015

      Цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, който днес е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието за обществено обсъждане.
     Изцяло новото производство, което ще се развива пред регистър БУЛСТАТ, предвижда водене на дело в електронна форма за всеки регистриран субект, в което ще се съдържат и документите, въз основа на които е извършена регистрацията му. Новата опция ще позволи приемането на заявления и искания, подавани по електронен път, практически без прекъсване - 24 часа, 7 дни в седмицата. Разглеждането им ще се извършва в законово определения еднодневен срок.
     Друга съществена промяна се отнася до публичния достъп до регистър БУЛСТАТ. Достъпът чрез интернет до информацията в регистъра ще бъде изцяло безплатен, като единствено за извършваните от служител на Агенцията по вписванията (АВ) писмени справки и за издаваните удостоверения ще се дължи държавна такса съобразно Тарифата за държавните такси, събирани от АВ.
     С цел намаляване на административната тежест за гражданите в законопроекта се въвежда задължение за държавните органи, за органите на местното самоуправление и местната администрация, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, служебно да проверяват вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения. „Ако е посочен ЕИК по БУЛСТАТ, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в Регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки, които са извън тези, изброени в изречение първо.“, гласи текстът на предложената нова ал. 4 на чл. 6 от закона.
Това задължение е скрепено със санкция за неспазването му, чието систематично място се предлага в глава шеста от Закона за Регистър БУЛСТАТ, регламентираща административнонаказателната отговорност за задължените по закона лица – „за нарушение на чл. 6, ал. 4 виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв.“
    Предвижда се промените в закона да влязат в сила от 1 януари 2016 г.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ