Последни новини
Публикуван е шестият бюлетин “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“
29.04.2015

     Шестият брой на бюлетина „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека/Бюлетин“. В него са включени всички двадесет и две решения, постановени от Европейския съд по правата на човека за периода от месец януари до месец март 2015 г. и едно решение по допустимост от декември 2014 г.
     С решения по допустимост ЕСПЧ е отхвърлил седем жалби срещу България поради неизчерпване на вътрешноправни средства за защита, неспазване на срока за подаване на жалба до Съда, явно необосновани оплаквания или оплаквания, несъвместими с разпоредбите на Конвенцията ratione personae или ratione materiae.     
    Съдът е заличил от списъка на делата една жалба срещу България, по която е одобрил едностранна декларация на правителството.
       През този период Съдът е постановил и едно пилотно решение срещу България – „Нешков и други срещу България“.
      Съдът се е произнесъл с осъдителни решения по тринадесет жалби срещу България. ЕСПЧ е постановил и две решения за определяне на справедливо обезщетение.

Създаването и поддържането на електронния бюлетин е дейност в рамките на Предефиниран проект № 3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.
Бюлетинът се публикува периодично, четири пъти в годината, и обобщава значимата актуална съдебна практика на ЕСПЧ, така че да осведомява своевременно и да подпомага магистратите и правоприлагащите органи в ежедневната им работа.

Бюлетина можете да видите тук:

http://goo.gl/ZIrmgi 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ