Последни новини
Поздравления за актуализираната Стратегия за съдебна реформа по време на втория Универсален периодичен преглед по правата на човека в Женева
08.05.2015
      България  получи поздравления за Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система по време на втория Универсален периодичен преглед по правата на човека, който се проведе вчера в Женева вчера.
       Българската делегация бе водена от заместник-министъра на външните работи Катя Тодорова. Заместник-ръководител на делегацията бе г-жа Вергиния Мичева, заместник-министър на правосъдието. В делегацията участваха още постоянният представител на България към ООН посланик Иван Пиперков, Андрей Техов, Генерален директор по европейските въпроси в МВнР, директорът на Дирекция „Права на човека“ в МВнР, както и представители на редица национални институции: Министерството на правосъдието, МВнР, МВР, Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, Държавна агенция за бежанците, Държавна агенция за защита на децата, Върховна касационна прокуратура, Съвет за електронни медии.
       В хода на прегледа на състоянието на правата на човека в България, делегацията ни даде изчерпателни отговори на поставените въпроси. Заместник-министър Вергиния Мичева акцентира върху постигнатия напредък по отношение на реформата в областта на детското правосъдие, като заяви, че в момента се поставя началото на работата по изцяло нов Закон за детско правосъдие, който до края на годината ще бъде внесен в Министерски съвет. До дни ще бъдат обявени и промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, Общите коментари на Комитета по правата на детето и с глава 4 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.
      „Оценяваме необходимостта от промяна на националното си законодателство, с оглед ратифициране на Допълнителен протокол 3 към Конвенцията за правата на детето. В отговор на въпроси на Алжир, Мексико, Португалия и Сиера Леоне във връзка с гарантиране на равенството на половете през 2014 г. е подготвен законопроект, който ще бъде предложен за обществена дискусия до края на юни 2015 г. организирана от Министерството на труда и социалната политика“, заяви Мичева-Русева.
      Тя допълни, че в България домашното насилие и насилието основано на пола продължава да бъде тема, към която институции се отнасят с особено внимание. „България съзнава необходимостта от законови промени в областта на домашното насилие и защита срещу други форми на насилие, обмисляме промени в Наказателния кодекс, както и необходимостта от промени в националното законодателство във връзка с предстоящото подписване и ратифициране на Истанбулската конвенция.“
      Във връзка с препоръките към България на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, зам.-министърът на правосъдието заяви, че независимо от намалените бюджетни средства Министерството на правосъдието извършва ремонти в затвори и следствени арести. Открити са и два нови следствени ареста в Бургас и Шумен, въвежда се електронния мониторинг на определена категория правонарушители със средства на Норвежкия финансов механизъм.
      „Наскоро бе публикуван за обществено обсъждане и проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който е изготвен в съответствие с ангажимента на Република България по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“, посочи още г-жа Мичева – Русева пред участниците във форума.
      Прегледът на състоянието на правата на човека в България обхвана периода от Първия преглед, проведен през 2010 г., до момента. Заместник-министър Катя Тодорова представи основния доклад относно постигнатото в страната ни, въз основа на направените препоръки от първия цикъл на прегледа.
      Универсалният периодичен преглед за състоянието на правата на човека и за изпълнението на поетите международни задължения и ангажименти се прилага по отношение на всички 193 държави членки на ООН.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ