Последни новини
Конкурсът за нотариуси приключва със 79 заети места
16.06.2015
      Комисията по провеждане на конкурса за нотариуси определи общо 79 души, които да заемат свободните места за нотариуси в посочени от тях райони в страната. Вакантни остават 32 места за нотариуси в различни райони, за които няма класирани кандидати.
      Общо класиралите се на конкурса кандидати са 93-ма – те успешно са издържали и устния, и писмения изпит с оценка не по-малка от Добър /4/. 14 от издържалите отпадат от класацията при подреждането по райони с оглед заявените от тях предпочитания.
      Изпитната комисия в конкурса за нотариуси приключи своята работа с протокол за резултата от класирането по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 36/ 07.01.1998 г., който, заедно с протокола от последното заседание на комисията, е публикуван в рубриката „Кариери“ на сайта на Министерството на правосъдието, както и на таблото за обяви в МП. 
      Конкурсът бе обявен за заемане на 111 вакантни места за нотариуси в общо 60 съдебни района в страната. Заявления за участие подадоха общо 684 кандидати, до участие окончателно бяха допуснати 629 души, но 43-ма от допуснатите не се явиха на писмения изпит на 19 април в комплекс „Арена Армеец София“. От явилите се на писмения изпит общо 586 кандидати до устен изпит бяха допуснати 113 души, изкарали оценка не по-малко от Добър/4/.
      Съгласно изискванията на Наредба №36/98 г., при класирането по успех конкурсната комисия е изчислила за всеки кандидат средноаритметичното число от оценката на устния и на писмения изпит и е подредила кандидатите според получения резултат. В съответствие с чл.24 от Регламент за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за нотариуси, кандидатите с еднакъв бал се подреждат на едно и също място.
      При формиране на крайния резултат комисията е съобразила както общия бал на кандидатите, така и поредността на посочените от тях съдебни райони, за които кандидатстват. Кандидатите с най-висок успех се класират за районите, посочени на първо място. След запълване на местата за съответния район, останалите кандидати, посочили този район на първо място, се класират (при достатъчен успех) за следващия посочен от тях район. Ако и в този район местата са заети от лица с по-висок успех, те се класират за третия посочен район. Ако и в третия посочен район има класирани кандидати с по-висок успех, те не се класират за място.
      В районите, където за едно място кандидатстват две лица с еднакъв успех, се взема предвид поредността на посочване на района.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ