Последни новини
МП възложи социологическо проучване за качеството на юридическото образование
17.06.2015

    Министерството на правосъдието възложи провеждането на социологическо проучване сред практикуващите юристи за оценка на юридическото образование в България. Проучването има за цел да очертае основните проблеми пред обучението по право и необходимите решения и промени за съобразяването му с реалностите на практиката и на юридическата професия.
    В продължение на 14 дни ще бъдат анкетирани над 500 практикуващи юристи от всички основни области на юридическата професия.
       Анкетата е изготвена от екип социолози от катедрата по социология в Софийския университет, ръководена от доц.д-р Петя Кабакчиева. Тя е анонимна и включва въпроси по всички аспекти на образованието по право – реда за прием в юридическите факултети, реда на провеждане на държавните изпити на завършващите специалност „право“, провеждането на практиката за придобиване на юридическа правоспособност, общите задължителни изисквания към учебната програма, необходимост от включване на нови елементи в обучението с оглед на практиката на съответния анкетиран и какви точно, необходимост от засилване на обучението по конкретни предмети, оценка на подготовката по отделни предмети през последните 10 години и т.н. 
     Очаква се резултатите да са готови до средата на месец юли, когато ще бъдат представени от екипа, извършил изследването.  
     Социологическото проучване е част от мерките, които Министерството на правосъдието предприема за оценка на актуалността на действащата уредба на обучение в специалност „право“ и за изготвяне на необходими изменения в нея. Тези действия са в съответствие с предвиденото в Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система и предвид необходимостта от преглед на правната рамка на юридическото образование с оглед гарантиране съответствието й с европейската уредба в областта на регулираните професии и изискванията на Болонския процес.
     Предвидено е още провеждането на серия от консултации с институции, съсловни организации и граждански структури, които имат отношение към юридическото образование. Първите срещи от този характер започват тази седмица със съсловните организации на магистратите и представители на деветте юридически факултета. До края на месеца Министерство на правосъдието планира да проведе срещи също с върховните съдилища, с прокуратурата и различни специализирани неправителствени организации.
     С оглед отразяването на съвременните стандарти и достижения в развитието на обучението по право в Европа, е поискана институционална помощ от други държави членки на ЕС, с утвърдени модели на обучение по право, привличащи голям брой чуждестранни студенти. В рамките на тази мярка външни експерти от тези държави ще подпомогнат оценката на актуалното състояние на юридическото образование и ще предложат евентуални промени, насочени към неговото модернизиране и доближаването на обучението по право до успешните европейски модели на юридическо образование.

    

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ