Последни новини
Правителството одобри съкращения в структурите на МП
24.06.2015

   Правителството прие постановление за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на правосъдието. Това са Националното бюро за правна помощ, директорът на Централния регистър на особените залози, изпълнителният директор на Агенцията по вписванията, главните дирекции „Охрана” и „Изпълнение на наказанията”.
   С постановлението се правят промени и в числеността на служителите в системата на Министерството на правосъдието с цел оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден със Закона за държавния бюджет и с ПМС 8/2015 г. за изпълнението му.
   Щатните бройки в МП се намаляват от 264 на 250. Числеността в структурите на второстепенните разпоредители се оптимизира с общо 557 щатни бройки. В резултат на това броят на администрация и служители там от 6588 стават 6031, а общият брой на предложените за съкращаване щатове – 571.
   Министерството на правосъдието потвърждава намерението си да не се засягат щатовете на охранители и надзиратели. Диалогът продължава и конкретните длъжности за съкращаване ще бъдат определени след дискусия по места.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ