Последни новини
Промени в Наредбата за заплащане на правната помощ целят разширяване на достъпа до правосъдие за максимално широк кръг социално слаби и уязвими групи
21.07.2015
      Подобряване на достъпа до правосъдие, гарантиращ правни услуги на максимално широк кръг от социално слаби граждани и уязвими социални групи чрез правни съвети и консултации по Националния телефон за първична правна помощ при Националното бюро за правна помощ (НБПП), както и в регионални центрове за консултиране. Това предвижда една от промените в проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ (приета с ПМС № 4 от 2006 г.), който днес Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане. Националният телефон за първична правна помощ 0700 18 250 де факто действа от края на октомври 2013 г., когато бе създаден по проект, финансиран от НФМ, заедно с първите два центъра за правна помощ – във Видин и Сливен. С промените в Правилника за устройството и дейността на НБПП, приети с Постановление № 324 на Министерския съвет от 2014 г., в сила от  01.05.2015 г., бе регламентирана дейността на Националния телефон и регионални центрове. Сега, с промените в наредбата вече се предвижда, че за правен съвет и за консултация по Националния телефон за първична правна помощ и в регионалните центрове за консултиране ще се плаща по 30 лева на час от фонда на НБПП при реално дадени консултации.
       Също с цел подобряване на достъпа до правосъдие се въвежда и възможност за предоставяне на правна помощ по някои специфични спорове и специално уредени производства, регламентирани с актове на европейското право, които обаче до момента не са уредени в Наредбата за заплащане на правната помощ: по Регламент /ЕО/ № 4/2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка; по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции; по Директива 2003/8/ ЕО на Съвета относно подобряване достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяване на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове.
Подобряване на достъпа до правосъдие на етап първична правна помощ - консултация и подготовка на документи за образуване на дело, чрез завишаване размера на адвокатското възнаграждение, е друго от измененията в постановлението. Първичната правна помощ ежегодно нараства поради икономическата криза и безработицата, които водят до увеличаване броя на социално слаби хора, които нямат възможност да отделят средства за упълномощаване на адвокат при необходимост. Този етап от правната помощ на социално слаби граждани е изключително важен за своевременното и правилно решаване на техните правни проблеми, преценка на правния интерес на кандидата, основателност, обоснованост и допустимост на претенцията и ползата, която правната помощ би донесла на лицето, кандидатстващо за нея. В резултат на нарастването на първичната правна помощ намаляха неоснователните претенции, предявени пред съда и процесуалното представителство чрез служебен защитник в съдебна фаза.
     Проектът предвижда още подобряване на достъпа до правосъдие по дела, които продължават повече от една година, чрез въвеждане на материален стимул за служебния защитник и придържане към принципа за последователност и стабилност на защитата, чрез „незаменяемост” на служебния защитник.
    С постановлението се регламентират редът и условията за заплащане на особените представители, назначени по реда на Закона за правната помощ /в хипотезата на чл. 47, ал. 6, чл. 48, ал. 2, чл. 430 и чл. 83, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)/ и заплащането на резервните защитници, съобразно участието им /оглед приетите през 2010 г. промени в Наказателнопроцесуалния кодекс/.
    С проекта се променя максималният размер на адвокатските възнаграждения. Това е продиктувано от необходимостта за индивидуална преценка на количеството и качеството на положения труд от служебния защитник, съобразно утвърдени единни критерии и стандарти, фактическа, правна сложност и продължителност на делото.
Предлаганите изменения и допълнения в Наредбата за заплащане на правната помощ не налагат допълнителни средства и разходите за правна помощ ще бъдат в рамките на утвърдения за 2015 г. бюджет.
 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ