Последни новини
Публикуван е седмият брой на бюлетин “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“
30.07.2015

     В седмия брой на бюлетина „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“  са включени шест решения, постановени от Европейския съд по правата на човека в периода от месец април до месец юни 2015 г. и едно решение по допустимост от 31 март 2015 г. Съдът е заличил от списъка на делата една жалба срещу България, по която е одобрил едностранна декларация на правителството.
     С решения по допустимост Съдът е отхвърлил две жалби поради неспазване на шестмесечния срок по член 35 § 1 от Конвенцията  за подаване на жалба до Съда, явно необосновани оплаквания или оплаквания несъвместими с разпоредбите на Конвенцията.
     Съдът се е произнесъл с осъдителни решения по пет жалби срещу България, касаещи нарушения на член 3 (забрана на изтезанията или нечовешкото или унизително отношение), член 6 § 1 (право на справедлив съдебен процес) от Конвенцията и член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията (защита на собствеността).
     По делото „Петков и Парнаров срещу България“ Съдът намира нарушения на член 3 от Конвенцията в неговия материален и процесуален аспект, установявайки, че не е доказана необходимостта и пропорционалността на използваната спрямо жалбоподателите сила по време на техния арест, както и че властите не са изпълнили задължението си за провеждане на ефективно разследване.
    Нарушение на член 3 от Конвенцията Съдът намира и по делото „Васил Христов срещу България“. ЕСПЧ заключава, че държавата не е изпълнила позитивните си задължения по член 3 от Конвенцията, тъй като властите не са извършили своевременно, задълбочено и ефективно разследване по повод нанесена на жалбоподателя средна телесна повреда. Съдът припомня скорошното си заключение по делото „С.З. срещу България“, жалба № 29263/12, че големият брой дела, по които е установил нарушения на член 2  и член 3 от Конвенцията, разкриват системен проблем с ефективността на разследванията в България.
     Съдът е намерил нарушения на член 6 § 1 от Конвенцията по делата „Братанова срещу България“ и „Велчева срещу България“ поради продължителното неизпълнение на влезли в сила съдебни решения в полза на жалбоподателките. ЕСПЧ отбелязва, че „правото на достъп до съд“ би било илюзорно, ако националната правна система позволява едно окончателно и обвързващо съдебно решение да остане неизпълнено.
   По делото „Велчева срещу България“ Съдът намира, че продължителното неизпълнение на окончателното съдебно решение е нарушило и правото на жалбоподателката да се ползва мирно от своите притежания в нарушение на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията.
    Нарушение на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията Съдът е намерил и по делото „Недялков и други срещу България“ поради прекомерната продължителност на реституционно производство. Съдът отбелязва, че жалбоподателите са били в състояние на несигурност относно правата си в продължение на почти 10 години.

Създаването и поддържането на електронния бюлетин е дейност в рамките на Предефиниран проект № 3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдяни нарушения на ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
Бюлетинът се публикува периодично четири пъти в годината и обобщава значимата актуална съдебна практика на ЕСПЧ, така че да осведомява своевременно и да подпомага магистратите и правоприлагащите органи в ежедневната им работа.

Бюлетина може да видите тук:

http://goo.gl/rxc15m

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ