Последни новини
МП публикува за обсъждане обновен проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
31.07.2015

      Отмяна на института на пълно и ограничено запрещение на хора с ментални увреждания и въвеждане на комплекс от мерки за оказване на подкрепа за самостоятелно упражняване на права са част от регламентите, записани в проекта на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП), който Министерството на правосъдието публикува отново за обществено обсъждане. Целта на новия законопроект е да се въведе институтът на подкрепата при извършване на правни действия от пълнолетно лице с увреждания, подкрепеното вземане на решения от него и защитни мерки в ситуация на риск. Предвидено е още като предпоставка за придобиване на дееспособност да остане единствено навършването на 18-годишна възраст, а мерките за подкрепа на хората с увреждания да се определят от окръжния съд по адресната им регистрация.
      Законопроектът бе първоначално обявен за обсъждане през ноември м.г. В хода на общественото му обсъждане се получиха много становища от различни лица и организации, беше организирана и двудневна дискусия на тема „Равенство пред закона и независим живот в общността: двете страни на една и съща монета - чл. 12 и чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”.
В публикувания днес вариант са отразени постъпилите бележки и предложения на участвалите в дебата магистрати, народни представители и организации на лица с интелектуални затруднения и психични проблеми.
      Едно от новите предложения се отнася до заварените случаи на запрещение към датата на влизане на закона в сила. Предлага се да се прилага режимът на съвместно вземане на решения ( чл. 22. от проекта на ЗФЛМП), т.е. лицето, нуждаещо се от подкрепа, да може самостоятелно да упражнява права  със съдействието на човека, с когото е в доверителна връзка.
      Друг от новите моменти се отнася до заварените висящи дела за поставяне под запрещение, по които няма постановено решение до влизане на закона в сила. Предвижда се съответният съд да определи срок, в който страните да приведат исковата си молба в съответствие с разпоредбите на закона, а, ако указанията не бъдат изпълнени в дадения срок, производството да се прекратява.

Проектът предвижда разпоредбите да влязат в сила 6 месеца след обнародването им в „Държавен вестник“.
Днес проектът бе изпратен за съгласуване с останалите министерства.
      Допълнителни бележки и предложения по проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа могат да бъдат изпращани на адрес: r_dicheva@justice.government.bg

     Министерството на правосъдието днес изпрати за съгласуване още един важен законопроект – за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс. С него се уреждат специални правила за участието на непълнолетни лица в наказателното производство.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ