Последни новини
Министър Христо Иванов ще участва в Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС в Люксембург
08.10.2015
    Министърът на правосъдието Христо Иванов ще участва в Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ на Европейския Съюз на 9 октомври в Люксембург.
    На заседанието в част „Правосъдие“ ще бъде разгледано предложението за регламент за създаване на Европейска прокуратура. България поддържа позицията, че Европейската прокуратура трябва да действа като единна служба и взаимодействието между европейските делегирани прокурори следва да се осъществява при условия, които в най-висока степен улесняват наказателното преследване на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС. В този смисъл, българската страна счита, че доказателствата, събрани в друга държава-членка, следва да се допускат за разглеждане от компетентния национален съд, когато съответстват на условията на Хартата на основните права, без въвеждане на допълнителни изисквания.
     Очаква се Европейската комисия да предостави информация относно транспонирането на Директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.
     Ще бъде представен и доклад за напредъка по присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Ще се проведат разисквания по темата за миграционната криза: аспекти на съдебното сътрудничество и борба с ксенофобията.
 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ