Последни новини
Над 40 проекта за нормативни актове са изготвени в Министерството на правосъдието за една година
07.12.2015

       За последната година (7 ноември 2014 г. – 30 ноември 2015 г.)  Министерството на правосъдието е изработило над 40 проекта за законови и подзаконови нормативни актове. От тях 3 са за изцяло нови закони: Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, Закон за европейската заповед за защита и Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за прилагане на мерки за процесуална принуда, различна от мерките, изискващи задържане. Това сочи справка на Дирекция „Съвет по законодателство“ към МП, изготвена в рамките на министерството като отчет за първата година на управление на настоящия кабинет. Проектите на изготвените от МП нормативни актове, заедно с мотивите към тях, са публикувани на сайта на министерството и са достъпни за всеки.
       През последните дни на няколко пъти бяха отправени упреци към сегашния политически кабинет на ведомството, че „за една година Министерството на правосъдието не е внесло нито един законопроект“. Тези упреци са изцяло неоснователни, фактите недвусмислено сочат, че нормотворческата дейност на МП за последната година е несравнима по своята интензивност с тази на предходните няколко кабинета за същия период.
       12 са приетите и влезли в сила законови и подзаконови нормативни актове, изготвени в МП за последната година, в това число:
• Закон за европейската заповед за защита;
• изменения в ГПК, с които се предвидиха и изменения в Закона за защита от домашно насилие;
• промени в Закона за административните нарушения и наказания, за увеличаване на размерите на имуществените санкции на юридически лица, които са се облагодетелствали от престъпна дейност и разширяване на кръга от престъпления, за които се налагат те; 
• промени в Наказателния кодекс (НК), с които се въвежда антитерористична поправка, която криминализира пътуването с цел подготовка и планиране на терористични актове, както и участието във финансиране, планиране или подготовката на терористични актове;
• други промени в НК, с които се разширява обхватът на текстовете, отнасящи се до активния подкуп и търговията с влияние и в случаите, когато облагата е предназначена за трето лице;
• изменения в Закона за търговския регистър и в Търговския закон – във връзка с взаимното свързване на търговските регистри в държавите – членки на ЕС. От 17 ноември 2015 г. в България нов търговец се регистрира в Търговския регистър за 24 часа.
       Приета и публикувана в ДВ е и нова Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и Наредба за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители и др.
Няколко законопроекта на Министерството на правосъдието в момента са  внесени в Народното събрание и са в различна фаза на обсъждане. Сред тях:
• два проекта за промени в ГПК, които обхващат широк кръг от въпроси - цялостно усъвършенстване на уредбата на изпълнителното производство, чрез създаване на по-големи гаранции за защита на интересите на страните и същевременно – отстраняване на редица причини за забавяне и неефективност на принудителното изпълнение; създаване на уредба за признаване и допускане до изпълнение на чуждестранни съдебни решения за издръжка (при действието на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството); създаване на вътрешноправна уредба за прилагане на европейския регламент за приемането, признаването и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и европейското удостоверение за наследство и др.
• проект за изменения и допълнения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като важна част от регистърната реформа. Законът цели намаляване на административната тежест, регулиране на натовареността на съдилищата, повече прозрачност и отчетност в работата на юридическите лица с нестопанска цел и др.;
• проект на Закон за изменение на Закона за Регистър БУЛСТАТ, насочен към въвеждане на нови технологии, реализиране на е-управление и облекчаване на бизнес-средата;
• нов Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане; 
• промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с които се въвежда електронен мониторинг (т.нар. електронни гривни). Съответни промени бяха вече приети в НПК (ЗИД на НПК, обн., ДВ, бр. 42 от 2015 г.)
       Други законопроекти в момента са публикувани за обществено обсъждане. Сред тях са някои особено важни проекти, плод на многомесечна работа на работни групи:
• Законопроект за изменения и допълнения в ЗСВ, публикуван за обсъждане на 29 май 2015 г. Законопроектът е мащабен и предвижда промени в почти всички глави и раздели на закона - реформа в модела на организация и функциониране на Висшия съдебен съвет и нови функции на Инспектората към ВСС, което се очаква първо да бъде прието в проекта за промени в Конституцията; реформа в управлението на съдилищата със засилване на принципа на съдийското самоуправление; реформа на кариерния процес – единен конкурс на всички входове на съдебната система с много по-пълноценна проверка на качествата и познанията на кандидатите, реформа на процеса на атестиране, нова уредба на командироването; реформа на дисциплинарния процес; антикорупционни мерки чрез т.нар. проверки за почтеност; реформа на организацията и работата на прокуратурата; изменения в материята за съдебните заседатели; промени в уредбата на стажа и теоретико-практичния изпит като един от елементите на реформата в юридическото образование; промени в режима на заплащането на магистратите; въвеждане на електронно правосъдие и др.
• Пакет от промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), в Наказателния кодекс (НК) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), изготвени в отговор на препоръките на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) към Съвета на Европа и на пилотното решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Нешков и други срещу България. Промените целят  въвеждането на ефективно компенсаторно и превантивно средство за защита срещу лошите условия в затворите, които водят до масово нарушаване на основни права на лишените от свобода в продължение на две десетилетия. Предлагат се и съществени мерки за справяне с пренаселеността.
• Проект за промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“. По проекта бяха проведени няколко професионални обсъждания в различни формати, а основните принципни положения в него получиха силна подкрепа.
• Промени в Закона за финансова компенсация на пострадали от престъпления;
• Закон за физическите лица и мерките за подкрепа;
• Промени в НПК, с които се цели усъвършенстване на законовата уредба, свързана с участието на малолетни и непълнолетни в наказателния процес.

      На сайта на МП са публикувани за обществено обсъждане също така и проекти за изменения и допълнения в редица подзаконови нормативни актове. Сред тях са проекти за промени в Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхранение и достъп до Търговския регистър, като част от пакет нормативни промени, предложени от работната група, създадена със заповед на министъра, за да изготви бързи и ефикасни мерки срещу злоупотребите с прехвърляне и продажби на търговски дружества.
      Публикуван е проект за нов Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи, Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и др. В сряда предстои МС да гледа проект за промени в Наредба за заплащане на правната помощ.
Предстои публикуването на законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози и на проекта за Кодекс за административните нарушения и наказания (КАНН).
      В МП усилено се работи върху цялостен проект за детското и възстановителното правосъдие, предвижда се до края на годината да бъде публикуван за обществено обсъждане проект за нов Закон за наказателно правосъдие за непълнолетни.
      Във връзка с внесеното през юли в парламента предложение за изменение на чл.450а от ГПК, Министерството на правосъдието разработи Наредба за изискванията към унифицирана среда за обмен на електронни запори върху вземания на длъжници по сметка в банка. В момента тя е в процес на съгласуване с Камарата на ЧСИ и Асоциацията на ДСИ. Тази наредба ще влезе в сила едва след като в НС се гласува промяната в текста на чл.450а от ГПК, отнасящ се до електронните запори върху вземане по сметка на банка.      Нормата на чл.450а от ГПК, предвиждащ въвеждане на електронните запори, е в сила от 2012 г., но и до момента не е осъществена, което доведе и до необходимостта МП да предложи това изменение, за да може да въведе адекватен механизъм за изпълнението й.
Предстои до дни публикуване на ЗИД на Търговския закон, въвеждащ ново производство за стабилизация на търговци, изправени пред финансови затруднения (т.нар. конкордатно производство). Измененията са изготвени в отговор на препоръката на Европейската комисия от 12 март 2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията. България е единствената държава в ЕС, в чието законодателство такава процедура не е уредена. Тя ще даде възможност на търговците длъжници да опитат да заздравят своите предприятия без да минават през трудната и продължителна процедура на несъстоятелността.
      Отделно от това, въз основа на доклад от Световната банка се работи по изменения на производството по търговска несъстоятелност в Търговския закон. 
      Работна група подготвя изменения на Семейния кодекс във връзка с осиновяванията, правото на децата да познават биологичния си произход, настойничеството и попечителството.
Сформирана е работна група за изготвяне на нормативни предложения за ефективно въвеждане на алтернативни средства за решаване на спорове.
       Започната е работа и по проект на Закон за вещите лица, която обаче все още е в начален етап – направени са сравнителни изследвания и е изготвен въпросник за социологическо проучване, което предстои да бъде проведено.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ