Последни новини
Законопроект, изготвен от МП, предвижда:Централният регистър на особените залози става изцяло електронен, заявления ще се подават 24 часа, 7 дни в седмицата
07.12.2015
      Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ), който сега е самостоятелно юридическо лице към Министерството на правосъдието, да премине към Агенцията по вписванията (АВ), като още един важен етап от регистърната реформа. Това се предлага в законопроекта за промени в Закона за особените залози (ЗОЗ), който днес Министерството на правосъдието публикува на сайта си за обществено обсъждане.
       Промяната ще доведе до цялостната електронизация на регистъра на особените залози, с цел предоставяне на електронни услуги според изискванията на Закона за електронното управление и превръщането на регистъра в публично достъпна база данни за вписаните обстоятелства по ЗОЗ. Същевременно с промяната се цели повишаване на ефективността на регистрите, администрирани от Агенцията по вписванията, „споделяне“ на бюджетните разходи по воденето и съхраняването им, интегриране на предоставяните административни услуги, както и оптимизиране на цялостната структура в системата на Министерството на правосъдието.
       Със създаването на възможност за електронен достъп до информацията се доразвива въведения принцип на публичност на ЦРОЗ. Същевременно, въвеждането на възможност за ползване на електронни услуги ще доведе до намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс. Ще се повиши качеството на административното обслужване, пълноценно ще се използват организационният и технически ресурс на Агенцията по вписванията. С преминаването на ЦРОЗ към Агенцията услугите, предоставяни от регистъра, ще са достъпни за гражданите и бизнеса от всяко териториално звено на АВ.
Законопроектът си поставя и други цели - преодоляване на неясноти и празноти в закона, постигане на единство и непротиворечивост на уредбата, както и създаване на гаранции за законосъобразно протичане на процесите и възвръщане на доверието на гражданите и бизнеса при упражняване на правото на договаряне и стопанска инициатива.
      „Анализът и оценката на прилагането на ЗОЗ през последните години разкрива редица несъвършенства по отношение на защитата и гаранциите, които законът би следвало да дава на всички заинтересовани страни. Системно се наблюдава противоречива съдебна практика и нееднозначно тълкуване на разпоредби от закона, което е недопустимо предвид спецификата на отношенията, които този закон  урежда -  отношенията на финансиране срещу обезпечение. Резултатът от липсата на стабилност и непротиворечивост на нормативната база е, че все по-малко лица, извършващи стопанска дейност, използват в договорните си и бизнес отношения този, иначе гъвкав правен институт за обезпечение. Практиката показва, че не рядко, поради липса на ясни правила, учредяването на особен залог се превръща в средство за злоупотреба с намерение да се навреди на правата или законните интереси на други лица. Това води до правни спорове и сложни съдебни процедури за реализиране на правата на заинтересованите страни, създаване на правна несигурност както за кредитори и длъжници, така и в търговските отношения като цяло“, пише в мотивите на закона.
      Проектът предвижда детайлни промени в процедурата по учредяване на залога, правата на заложните кредитори и конкуренцията между тях, ефекта на вписването, разпореждането със заложените вещи, действието на залога спрямо трети лица и др. С промените се регламентира изцяло ново регистърно производство, което ще се развива пред ЦРОЗ, така че заявления да могат да се подават 24 часа, 7 дни в седмицата, което изключително ще улесни бизнеса и гражданите. Предвидено е подаването на заявленията за вписване освен  на хартиен носител и по електронен път (чрез интернет), в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронното управление, като начинът на подаване и изискванията за съдържа¬ние, форма и формат ще се уредят в специална наредба.
      Законопроектът дава шестмесечен срок на министъра на правосъдието от влизане в сила на закона да организира преминаването на дейността на ЦРОЗ към Агенцията по вписванията, като осигури мигрирането на електронната база данни, както и привеждането на информационната система в съответствие с изискванията на закона.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ