Последни новини
Заместник-министър Филипова проведе работна среща с координатора по противодействие на трафика на хора към Европейската комисия Мирия Василиаду
25.01.2016

    Актуалните предизвикателства в областта на противодействието на трафика на хора, бе една от темите, които обсъдиха днес заместник-министърът на правосъдието Красимира Филипова и Мирия Василиаду, координатор по противодействие на трафика на хора към Европейската комисия. Г-жа Филипова, в качеството си на заместник-министър, е и член на Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/.
    „България отдава приоритетно значение на противодействието и наказателното преследване на трафика на хора, като законодателството в тази област е приведено в съответствие с международните и европейски стандарти”, каза по време на срещата заместник-министър Филипова. Тя припомни, че сред националните нормативни актове, които са от най-голямо значение за борбата с трафика на хора, са Наказателният кодекс и  Законът за борба с трафика на хора.
    Противодействието на трафика на хора и предоставянето на последваща ефективна грижа на жертвите на трафик е уредено също и в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, Закона за правната помощ, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и др.
    „Министерството на правосъдието подготви законопроект за изменение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на  пострадали от престъпления, който е внесен в Народното събрание и предстои неговото приемане”, заяви заместник-министър Филипова. С него се разширява и прецизира съществуващата нормативна уредба по отношение на правата на пострадалите от престъпления, включително чрез въвеждане на разпоредби на Директивата на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.
    От своя страна Мирия Василиаду високо оцени направеното от България до момента и заяви, че страната ни може да разчита на подкрепата на ЕС, включително и финансово.
    Работната визита в Министерството на правосъдието е част от кръга срещи, които НКБТХ организира с представители на различни институции, ангажирани с проблема, в навечерието на годишната Национална среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.
    Тема на тазгодишния форум, който започва утре в София, е подготовката и осъществяването на Стратегия за борба с трафика на хора в България. Предвижда се документът да бъде разработен през тази година в синхрон с бъдещата стратегия на Европейската комисия за борба с трафика на хора.

 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ