Нормативно определени задължения

Администрацията на Министерство на правосъдието осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

 1. законност;
 2. откритост и достъпност;
 3. отговорност и отчетност;
 4. ефективност;
 5. субординация и координация;
 6. предвидимост;
 7. обективност и безпристрастност.
Администрацията на Министерство на правосъдието осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове.


При осъществяване на своята дейност администрацията е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт; да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.


Министерство на правосъдието осъществява административното обслужване при гарантиране на:

 1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
 3. любезно и отзивчиво отношение;
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
 5. надеждна обратна връзка;
 6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
 7. качество на предоставяните услуги.
Администрацията на Министерство на правосъдието периодично изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ