Закони
Закон за съдебната власт
Закон за правната помощ
Закон за търговския регистър
Търговски закон
Закон за нормативните актове
Закон за адвокатурата
Закон за омбудсмана
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
Закон за българското гражданство
Закон за медиацията
Закон за нотариусите и нотариалната дейност
Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Закон за частните съдебни изпълнители
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Закон за борба с трафика на хора
Закон за наследството
Закон за защита от домашното насилие
Закон за лицата и семейството
Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Архив
Закон за съдебната власт
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ