КАК СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ

Образец на заявление за достъп до обществена информация

Къде се подава заявлението?
Заявленията се подават лично, по пощата или по електронната поща
Лично – в деловодството на министерството на адрес
София, ул."Славянска"1

По пощата – на адрес
1040 София, ул."Славянска"1

По електронната поща
priemna@justice.government.bg

Звено, което приема заявленията
Дирекция „Канцелария“

Уточнение! Съгласно чл. 41ж, ал. 5, т. 1 от ЗДОИ размерът на таксите, събиран от държавен орган се определя с тарифа от Министерския съвет. Към момента такава не е приета.
Съгласно § 32, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОИ органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват информация по чл. 15, ал. 1 и 4 при спазване на изискванията по чл. 15а, ал. 2, с изключение на информацията за таксите по чл. 41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1 или публикуването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 3.

ЗАКОНОВА РАМКА

ЗАКОН за достъп до обществена информация

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация.

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на правосъдието

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на правосъдието


Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на  информацията

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Списък на разрешените вещи и предмети, които лишените от свобода могат да държат при себе си и да ползват


Достъп до публичните регистри:

1.         Централен регистър на особените залози

2.         Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

3.         Единен регистър на медиаторите

4.         Проверка на удостоверяване с Апостил на документи за чужбина

5.         Централно бюро – Съдимост

6.         Списък на синдиците

7.         Складов регистър при публичен склад


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерство на правосъдието през 2017 г.

Информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор

Списък на издадените от министъра на правосъдието актове за изпълнение на неговите правомощия в областта на човешките ресурси

ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И СЛУЖЕБНА ТАЙНА

РАЗСЕКРEТЕНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол-опис

КОНТАКТИ

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 г.

Списък на издадените актове

Правилник по дейността на съвета по гражданството

Правилник по дейността на съвета по международно осиновяване

Правилник за организацията и работата на Съвета по изпълнение на наказанията

Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Правилник за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство

Правилник за устройството и дейността на Главна дирекция "Охрана"

Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., бр. 49 от 2000 г.)

НАРЕДБА № 1 от 12.01.1996 г. за автотехническите експертизи

НАРЕДБА № 1 от 20.11.1997 г. за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Затворно дело"

НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

НАРЕДБА № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

НАРЕДБА № 1 от 28.06.2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства

НАРЕДБА № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

НАРЕДБА № 1 от 8.01.2008 г. за автоматизираните информационни системи в съдебната власт

НАРЕДБА № 1 от 12.02.2010 г. за състава, задачите и дейността на педагогическия съвет към поправителния дом

НАРЕДБА № 1 от 21.04.2011 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи

НАРЕДБА № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози
(Загл. изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г.)

НАРЕДБА № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност

НАРЕДБА № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване

НАРЕДБА № 2 от 5.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията

НАРЕДБА № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

НАРЕДБА № 2 от 1.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани

НАРЕДБА № 2 от 6.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители

НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

НАРЕДБА № 2 от 21.01.2009 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Централния регистър на особените залози

НАРЕДБА № 2 от 22.03.2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода

НАРЕДБА № 2 от 26.10.2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения

НАРЕДБА № 2 от 24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации

НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

НАРЕДБА № 3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при публичен склад

НАРЕДБА № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

НАРЕДБА № 3 от 6.02.2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители

НАРЕДБА № 3 от 11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители

НАРЕДБА № 3 от 9.01.2008 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция "Охрана" при изпълнение на функциите й

НАРЕДБА № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието

НАРЕДБА № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители

НАРЕДБА № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт

НАРЕДБА № 6 от 30.05.2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители

НАРЕДБА № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

НАРЕДБА № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни

НАРЕДБА № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

НАРЕДБА № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им

НАРЕДБА № 11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване

НАРЕДБА № 11 от 16.08.2006 г. за дейността на Централния орган по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата

НАРЕДБА № 11 от 16.09.2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите

НАРЕДБА № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни "Население"
(Загл. изм. – ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.)

НАРЕДБА № 16 от 13.05.2005 г. за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства

НАРЕДБА № 21 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения при извършване на медикоправни процедури на лица, срещу които е образувано наказателно производство

ИНСТРУКЦИЯ № 38 от 16.11.1998 г. за прилагане на Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г.

НАРЕДБА № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

НАРЕДБА № 36 от 7.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси

НАРЕДБА № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи

НАРЕДБА № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 20.12.2018 г. за взаимодействието на структурите на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при изпълнение на електронното наблюдение

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 22.03.2019 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

ИНСТРУКЦИЯ № 38 от 16.11.1998 г. за прилагане на Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г.

ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 25.09.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на Главна дирекция "Охрана"

...


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ