Информация

И Н Ф О Р М А Ц И Я

относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги

 

 

Точно наименование на администрацията

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Структура

http://mjs.bg/5/

Седалище и адрес

гр.София 1040, ул. „Славянска” № 1 и ул. "Аксаков" № 5, бул. „Дондуков” № 2а

Данни за кореспонденция

Телефон: (02)9237 555

Факс: 02/ 987 00 98

Електронна поща:

priemna@justice.government.bg

pr@justice.government.bg

 

БУЛСТАТ

000695349

 

Работно време на администрацията

09:00 – 17:30 ч.

 

Работно време на звеното за административно обслужване

09:00 – 17:30 ч.

 

 Административни услуги

            Министерството на правосъдието, предоставя административни услуги, съгласно утвърдения Списък на унифицираните наименования на административните услуги, както следва:

          1. Издава свидетелства за съдимост и справки за съдимостта на лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение (Наредба № 8/26.02.2008 г. за функциите и организацията на бюрата за съдимост – чл. 33);

           2. Удостоверяване с „APOSTILLE” на актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове;

          3. Издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България (Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България издадена от министъра на правосъдието - чл. 2);

4. Продължаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденец в Република България (Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България издадена от министъра на правосъдието - чл. 2);

5. Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори (Закон за медиацията - чл. 8а, ал. 2);

6. Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите (Наредба № 2 от 15.03.2007 г. - чл. 19);

7. Одобряване на организации,  за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители (Закон за медиацията - чл. 8, ал. 4);

8. Издаване на удостоверение за придобиване на юридическа правоспособност на лица, които са завършили юридическо образование (Закон за съдебната власт - чл. 301, във вр. с чл. 30, т. 8 от Устройствения правилник на Министерство на правосъдието);

9. Издаване удостоверения за установяване наличието на българско гражданство (Закон за българското гражданство - чл. 39);

10. Приема молби за вписване в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване по чл.113, ал.1, т.2 от Семейния кодекс. Производството се развива по реда на раздел ІІІ, глава ІІ от Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието;

11. Приема молби за вписване в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина по чл.113, ал.1, т. .3 от Семейния кодекс. Производството се развива по реда на раздел ІV, глава ІІ от Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието;

12. Приема заявления за издаване на разрешения за осъществяване на посредничество  при международно осиновяване. Производството се развива по реда на глава ІІ от Наредба № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации;

13. Издава писмени съгласия от министъра на правосъдието за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с обичайно местопребиваване в чужбина по чл.117, ал.1 от Семейния кодекс. Производството се развива по реда глава ІІІ от Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието;

14. Приемане молби, сигнали и жалби относно дейността на синдиците (Търговски закон - чл. 655, ал. 3; Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците);

15. Приемане молби, сигнали и жалби относно дейността на частните съдебни изпълнители, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, нотариусите и синдиците (Закон за частните съдебни изпълнители - чл. 372, ал. 1, т. 3 и т. 4 и чл. 372, ал. 3 от ЗСВ).

16. Придобиване на квалификация за синдик (Търговски закон - чл. 655, ал. 2, т.7 ;Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците);

17. Изключване от списъка на синдиците по желание на синдика (Търговски закон - чл. 655, ал.2 ;Наредба № 3 ат 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците);

18. Приемане и разглеждане молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления).

           

           


Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби

Предложенията и сигналите се приемат от служителите във фронт офисите, като могат да бъдат подавани писмено лично, чрез упълномощен представител, електронна поща и лицензиран пощенски оператор.

 

Подаване на заявления за административни услуги и искания за достъп до обществена информация

·          Заявления (образци на формуляри – http://mjs.bg/61/ ) за извършване на административни услуги от администрацията се подават по различни канали, както следва:

- електронна поща;

- факс;

- във фронт офисите на адрес: ул. „Славянска" 1, ул. „Аксаков“ 5 и бул. „Дондуков” 2а;

- устно заявяване (http://mjs.bg/61/ );

- чрез лицензиран пощенски оператор.

 

·          Заявления за достъп до обществена информация – http://mjs.bg/2151

 

Основни нормативни актове http://mjs.bg/14/#

 

Проекти на нормативни актове http://mjs.bg/15/

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ