Публикувана е поканата за представяне на кандидатури за европейски главен прокурор

 

На 19 ноември 2018 г. в Официален вестник на Европейския съюз C 418 A/1 беше публикувана открита покана за представяне на кандидатури за заемане на поста на европейски главен прокурор, съобразно изискванията на чл.14 на Регламент (ЕС) 2017/1939 от 12 октомври 2017г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура.

 

Поканата може да бъде намерена на следния линк:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.418.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:418A:TOC

 

Крайният срок за регистрация на кандидатите е 14 декември 2018 г. в 12:00 часа на обяд брюкселско време.


Декларации ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1 и ал.2
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ