Протоколи
32 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000705/2010 001982/2009 002520/2009 003998/2012 004358/2010 006461/2011 007568/2012 013154/2006 021907/2005 007490/2012 007520/2012 007572/2012 007590/2012 007695/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

001916/2011 006137/2011 007372/2012 007561/2012 007596/2012 007619/2012 007627/2012 007678/2012 007693/2012 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ