Протоколи
33 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

005595/2012 005597/2012 006459/2012 006749/2012 007004/2012 007007/2012 007024/2012 007082/2012 007415/2012 007458/2012 007463/2012 007464/2012 007466/2012 007469/2012 007487/2012 007491/2012 007496/2012 007537/2012 007562/2012 007570/2012 007608/2012 007807/2012 007903/2012 007927/2012 007937/2012 012216/2006 005295/2012 006089/2012 007095/2012 007104/2012 007221/2012 007428/2012 007454/2012 007456/2012 007459/2012 007460/2012 007465/2012 007492/2012 007565/2012 007591/2012 007594/2012 007597/2012 007788/2012 007857/2012 007930/2012 007938/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

005665/2012 007097/2012 007453/2012 007864/2012 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ