Протоколи
Важно съобщение 08.12.2015 г. / 2015
На кандидатите по преписки извадени за допълнителна проверка, съгласно приложения списък в срок до 08 юни 2016 г. се предоставя възможност да представят документ, удостоверяващ наличието на възходящ "българин" - § 2, т.1 от ДР на ЗБГ.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

5295/2014
6601/2014
7100/2014
7384/2014
7644/2014
7697/2014
7698/2014
7894/2014
8013/2014
8131/2014
8137/2014
8243/2014
8245/2014
8246/2014
8254/2014
8256/2014
8257/2014
8275/2014
8279/2014
8358/2014
8429/2014
8430/2014
8432/2014
8433/2014
8434/2014
8436/2014
8437/2014
8438/2014
8440/2014
8442/2014
8444/2014
8448/2014
8468/2014
8470/2014
8486/2014
8492/2014
8570/2014
8620/2014
8677/2014
8678/2014
8680/2014
8681/2014
8682/2014
8689/2014
8732/2014
8840/2014
8859/2014
8865/2014
8869/2014
8871/2014
8872/2014
8873/2014
8874/2014
8935/2014
8941/2014
8965/2014
8971/2014
8974/2014
3717/2014
8551/2014
8552/2014
8556/2014
8558/2014
8578/2014
8581/2014
8587/2014
8784/2014
8803/2014
8804/2014
8809/2014
8810/2014
8812/2014
8816/2014
8875/2014
8877/2014
8878/2014
8881/2014
8893/2014
8914/2014
8987/2014
8988/2014
8993/2014
8997/2014
9013/2014
9044/2014
9054/2014
9077/2014
9079/2014
9109/2014
9130/2014
9146/2014
9169/2014
9211/2014
9214/2014
9219/2014
9230/2014
9232/2014
9263/2014
9265/2014
9323/2014
9330/2014
9824/2014
9957/2014
9958/2014

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ