Централен регистър на особените залози
Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието /ЦРОЗ/ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, създаден с чл. 22 от Закона за особените залози /ЗОЗ/ (Обн., ДВ, бр. 100 /1996 г., в сила от 1.04.1997 г., изм. и доп., бр. 86 /1997 г., в сила от 30.09.1997 г., бр. 42 /1999 г., бр. 19 /2003 г., бр. 58 / 2003 г., доп., бр. 34 /2005 г., изм., бр. 43 /2005 г., бр. 30/.2006 г., бр. 34/2006 г., бр. 80/2006 г., бр. 53/2007 г.,бр. 59 /2007 г., доп., бр. 108 /2007 г., изм. и доп., бр. 100 /2008 г., доп., бр. 24 /2009 г., изм., бр. 101/2010 г., бр. 38 /2012 г., в сила от 1.07.2012 г.), който администрира национален електронен регистър на особените залози - Централния регистър на особените залози.

Дейността на администрацията на ЦРОЗ е регламентирана в Правилник за устройството и дейността на Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието, (Заглавие, изм., ДВ, бр. 128 от 1998 г., бр. 49 от 2000 г.) (Обн., ДВ, бр. 27 от 01.04.1997 г.; изм. и доп., бр. 128 от 1998 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 31 от 30.03.2001 г.)

Законът за особените залози урежда условията и реда, при които се учредява залог без предаване на заложеното имущество. Със създаването на единния електронен Централен регистър на особените залози за вписване на сключени договори за особен залог бяха създадени реални възможности за обезпечаване на вземанията на всички субекти на стопанската дейност в условията на новите пазарни отношения, което допринесе за разгръщането на стопанската инициатива, включително и за по-активното привличане на  инвестиции. В този смисъл Централния регистър на особените залози е част от структурната реформа, свързана със създаването на надеждни гаранции за кредитните институции. 


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ