Документи по права на човека

Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи | En

Наръчник по Европейската конвенция за защита правата на човека | En

Как да подадем редовна жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) | En

Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ | En

Резюмета на някои решения по допустимост и същество на ЕСПЧ, постановени през 2012 и 2013 г.

Препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа

Концепция за преодоляване на причините за осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България и решаване на проблемите, произтичащи от тях

Обезщетение за прекомерна продължителност на производства. Обзор на практиката на Европейския съд по правата на човека по чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция за правата на човека

Постановление № 26 на МС от 02.02.2004 г. за процесуалното представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека

Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по глава трета "а" от ЗСВ | En

Общ коментар № 1 (2014) на Комитета за правата на хората с увреждания по чл. 12 "Равнопоставеност пред закона" от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания | En

Наръчник за пенитенциарни служители "Управление на местата за лишаване от свобода в контекста на правата на човека" | En


Доклади на министъра на правосъдието по Глава трета "а" от ЗСВ

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ