Структура
  1. Министър
  2. Политически кабинет
  3. Главен секретар
  4. Обща администрация
  5. Специализирана администрация
  6. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
  7. ДП ”Фонд затворно дело”
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ