Международни програми и проекти
Избор на ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ ПО ДЕЙНОСТ 2 на проект „Мoдернизиране на пенитенциарната система в България“
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОБЯВАВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ ПО ДЕЙНОСТ 2 на проект „Мoдернизиране на пенитенциарната система в България“
Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие““
Бюлетин №10 по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерския съвет.
Бюлетин №9 по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерския съвет.
Бюлетин №8 по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерския съвет.
Бюлетин №7 по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерския съвет.
Бюлетин №6 по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерския съвет.
Бюлетин №5 по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерския съвет.
Бюлетин №4 по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерския съвет.
Бюлетин №3 по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерския съвет.
Бюлетин №2 по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерския съвет.
Бюлетин 06.2015г. по проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
Успешно приключен проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление“ дог.№ ЦА12-22-69/03.09.2013 г .
Успешно приключи проект „Повишаване капацитета за работа с представители на медиите и подобряване на комуникационните умения на служителите в Министерството на правосъдието”
Успешно приключи проект „Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение“
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МАЛКАТА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА BG 15
OPEN CALL FOR PROPOSALS UNDER THE SMALL GRANT SCHEME PROGRAMME BG 15 “CORRECTIONAL SERVICES, INCLUDING NON-CUSTODIAL MEASURES”, NFM 2009-2014
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА BG 15 „КОРЕКЦИОННИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ“, НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014
ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МАЛКАТА ГРАНТОВА СХЕМА НА ПРОГРАМА BG 15 НА НФМ 2009-2014
„Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение“
Бъдещи проекти на МП с услуги насочени към гражданите
Проект - „Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”
Проект - „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД”Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността"
Проект - „Ефективно прилагане на принципите за защита на човешките права от институциите на съдебната и изпълнителната власт”
Проект - „Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища”
Проект - „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”
Международна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ