Препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа
Препоръка Rec(2008)2 относно ефикасните средства на национално ниво за бързото изпълнение на решенията на ЕСПЧ
Препоръка Rec(2004)3 за решенията на ЕСПЧ, които разкриват съществен структурен проблем
Препоръка Rec(2004)6 за подобряване на вътрешноправните средства за защита
Препоръка Rec(2004)5 за проверката на съвместимостта на проектозакони, действащи закони и административни практики с определените от ЕКПЧ стандарти
Препоръка Rec(2002)13 за публикуването и разпространението в държавите-членки на текста на ЕКПЧ и на практиката на ЕСПЧ
Препоръка Rec(2000)2 за преразглеждането или възобновяването на някои дела на национално ниво в резултат на приети от ЕСПЧ решения
Препоръка CM/Rec(2010)3 на Комитета на министрите към държавите-членки относно ефективни средства за прекомерна продължителност на производството
Международна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ