Списък на административните услуги
Министерството на правосъдието, предоставя административни услуги, съгласно утвърдения Списък на унифицираните наименования на административните услуги, както следва:

 1.  Издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България;
 2.  Вписване в Регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина;
 3.  Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите;
 4.  Издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимостта на лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение;
 5.  Издаване на изрично писмено съгласие или отказ от министъра на правосъдието за осиновяване;
 6.  Продължаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденец в Република България;
 7.  Удостоверяване с "APOSTILLE" актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 от Хагската конвенция;
 8.  Одобряване на организации, за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители;
 9.  Издаване на удостоверение за придобиване на юридическа правоспособност на лица, които са завършили юридическо образование;
 10.  Разглеждане на заявление за издаване разрешения за посредничество при международно осиновяване;
 11.  Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори;
 12.   Издаване удостоверения за установяване наличието на българско гражданство;
 13.  Вписване в Регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България;
 14.  Придобиване на квалификация за синдик;
 15.  Изключване от списъка на синдиците по желание на синдика;
 16.  Приемане и разглеждане молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ