Вътрешни правила за организацията на административното обслужване

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


 ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  Вътрешните правила за организацията на административно обслужване в Министерство на правосъдието (наричани по-нататък „Правила“) уреждат въпросите, свързани с предоставяните от Министерство на правосъдието (МП) административни услуги и регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия за неуредените въпроси в Наредбата за административното обслужване и в Устройствения правилник на МП.

Чл. 2.  (1) Административното обслужване в МП се осъществява при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и принципите, установени в Закона за администрацията и в Административнопроцесуалния кодекс.

(2)   Административното обслужване в МП гарантира:

1.        равен достъп до административните услуги;

2.        предоставяне на бърза, точна и ясна информация за административните услуги;

3.        любезно и отзивчиво отношение;

4.        различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях, включващи лични срещи, информационни табла, интернет страница, електронна поща, централен телефонен номер и др.;

5.        координираност и взаимодействие на всички структурни звена в МП, с цел осигуряване еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;

6.        надеждна обратна връзка;

7.        качество на предоставяните административни услуги;

Чл. 3. (1)   МП гарантира спазването на общите стандарти за качество на административното обслужване в държавната администрация, приети с Наредбата за административното обслужване и утвърдените с Хартата на клиента собствени стандарти.

(2)   МП се стреми да повиши общественото доверие в професионализма и морала на служителите и издигне престижа на неговата администрация, като гарантира за спазването на етичните норми и поведение на служителите, в съответствие с Етичния кодекс на служителите в МП.

Чл. 4. (1) МП осигурява повишаване на професионалната квалификация на служителите си за подобряване на административното обслужване.

(2)   Повишаването на професионалната квалификация на служителите за подобряване на административното обслужване и усъвършенстването на уменията за работа със съвременните технологии и комуникации се осъществява в съответствие с утвърден Годишен план за обучение на служителите в МП.

Чл. 5. (1)   При осъществяване на своята дейност МП, съгласно чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, осигурява задължителна информация, относно функциите и организацията на работата си във връзка с административното обслужване.

(2)   МП предоставя информацията по ал. 1 чрез официално табло за обявления, намиращо се в сградите на администрацията, разяснения на служителите, имащи компетенции и задължения във връзка с административното обслужване, както и по електронен път чрез официалната интернет страница на МП на адрес: www.mjs.bg.

Чл. 6. (1)   МП осъществява административно обслужване на български език и се ръководи от следните принципи:

1.        законност;

2.        откритост и достъпност;

3.        отговорност и отчетност;

4.        ефективност;

5.        субординация и координация;

6.        предвидимост;

7.        обективност и безпристрастност;

(2)   Наименованията на административните услуги, извършвани от МП, вписани в Административния регистър, поддържан от администрацията на Министерския съвет, са публикувани на официалната интернет страница на МП на адрес: www.mjs.bg.

(3)   МП отчита веднъж годишно състоянието на административното обслужване чрез Интегрираната информационна система за държавната администрация (ИИСДА), която поддържа Административния регистър.

Чл. 7. (1) За предоставяните административни услуги се изготвят контролни карти, приложения към настоящите Правила (Приложения № 1 до № 17), съдържащи описание на услугата, основание, необходими документи, такса/цена и прилаганите в МП различни начини за плащане, срокове за извършване на услугата, място за подаване на документите.

(2)   Подаването на заявление за комплексно административно обслужване до МП, се извършва по реда на Административно-процесуалния кодекс. (Приложение № 18).

Чл. 8.  Информацията, относно проекти на нормативни актове, както и самите проекти на нормативни актове, разработени от МП, се публикуват на интернет страницата за обществено обсъждане.

Чл. 9. Предоставянето на достъп до обществена информация от МП се извършва в съответствие със Закона за достъп до обществена информация и Правилата за условията и реда за достъп до обществена информация в МП.

 

ГЛАВА ВТОРА


ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ


Раздел I


Административни услуги

Чл. 10. (1)    Административните услуги, предоставяни от МП, вписани в Административния регистър, поддържан от администрацията на Министерския съвет са както следва:

1.        Издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимостта на лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение;

2.        Удостоверяване с „APOSTILLE” на актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 от Хагската конвенция;

3.        Вписване на юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;

4.        Вписване на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ;

5.        Вписване на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;

6.        Вписване на промени за юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;

7.        Вписване на промени за клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ;

8.        Вписване на промени за клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;

9.        Обявяване на информация за дейността през предходната година в ЦРЮЛНЦ;

10.    Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България;

11.    Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на юридическо лице и клон на чуждестранно юридическо лице;

12.    Издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България;

13.    Продължаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденец в Република България;

14.    Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори;

15.    Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите;

16.    Одобряване на организации, за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители;

17.    Изготвяне на справки, поискани от физически и юридически лица;

18.    Издаване на удостоверение за придобиване на юридическа правоспособност на лица, които са завършили юридическо образование;

19.    Издаване на удостоверения за установяване наличието на българско гражданство;

20.    Вписване в Регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България;

21.    Вписване в Регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина;

22.    Издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване;

23.    Издаване на изрично писмено съгласие или отказ от министъра на правосъдието за осиновяване;

24.    Приемане молби, сигнали и жалби относно дейността на синдиците;

25.    Приемане молби, сигнали и жалби относно дейността на частните съдебни изпълнители, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, нотариусите и синдиците;

26.    Придобиване на квалификация за синдик;

27.    Изключване от списъка на синдиците по желание на синдика;

28.    Приемане и разглеждане молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

(2)   Комплексните административни услуги, предоставени от МП са:

1.        Вписване юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;

2.        Вписване на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ;

3.        Вписване на клон чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ.

(3)   Всички постъпили в МП чрез различните средства за достъп заявления/искания за извършване на административни услуги, декларации, сигнали, жалби, предложения, запитвания и писма се регистрират в административната информационна система за документооборот (АИС), като тяхното движение и обработка е в съответствие с нормативните актове и Вътрешните правилата за организацията на документооборота и деловодната дейност в МП.

 

Раздел II


Ред за осъществяване на административното обслужване

Чл. 11. (1)    Административното обслужване в МП е организирано на принципа „едно гише“, което осигурява:

1.        Едно място за достъп до административните услуги;

2.        Тясно сътрудничество между администрацията на МП и потребителите на административни услуги чрез откриване на всички средства за достъп — приемна, обикновена и електронна поща, телефон, интернет;

3.        Предвидена е и възможност за устно заявяване на предоставяните административни услуги (Приложение № 19).

4.        Обратна връзка с потребителите и отчитане на удовлетвореността им от предоставените услуги.

(2)   При прилагане на принципа „едно гише” протичат два основни процеса:

1.        Фронт офис процес, свързан с взаимодействието на служителите, приемащи документите и потребителите чрез различни средства на достъп (личен контакт, телефон, електронна поща, интернет и т.н.);

2.        Бек офис процес, свързан с решаването на всеки конкретен случай, по отношение на документацията и информацията, който се осъществява от експертите в структурните звена на МП;

Чл. 12. (1) Административното обслужване на потребителите се осъществява в рамките на работната седмица, в дните от понеделник до петък, с изключение на дните, обявени за официални празници.

(2)   Информация за административното обслужване, извършвано от МП се получава от:

1.    Централен телефонен номер на МП – 02/9237 555;

2.    Информационни табла, поставени на местата, определени за административно обслужване;

3.    Интернет страницата на МП.

Чл. 13. (1) Организацията на дейността по административно обслужване на физически и юридически лица се осъществява от дирекция „Електронно правосъдие и регистри“, дирекция „Българско гражданство“, дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“, дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ и Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.

(2)   Обслужването на потребителите на административни услуги се извършва от служители на дирекция „Канцелария“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри“ и дирекция „Българско гражданство“ на местата, определени за административно обслужване.

(3)   Координацията и контролът на цялостната дейност по административното обслужване в МП се осъществява от главния секретар на МП.

Раздел III


Места за подаване на документи във връзка с предоставянето на административни услуги

Чл. 14. (1) Заявления/искания за извършване на административни услуги се подават на обособените за приемане на документи места, както следва:

1.        Дирекция „Канцелария” – деловодство на МП

       Приемно време: всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

       Телефон за контакти и справки: 02/9237 353

       Адрес: гр. София – 1040, ул. „Славянска“ № 1 – партер

2.        Приемна на МП

       Приемно време: понеделник, вторник и четвъртък от 14:00 часа до 16:00 часа

       Телефон за контакти: 02/9237 357

       Адрес: гр. София – 1040, ул. „Славянска“ № 1

3.        Централно бюро съдимост

       Приемно време: всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

       Телефон за контакти и справки: 02/9237 355

       Адрес: гр.София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5

4.        Заверки на документи с Апостил

       Приемно време: всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

       Телефон за контакти и справки: 02/9237 354

       Адрес: гр.София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5

5.        Справки по документи за юридически стаж

       Приемно време: всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

       Телефон за контакти и справки: 02/9237 462

       Адрес: гр.София – 1040, ул. „Дондуков" № 2А

6.        Дирекция „Българско гражданство“

       Приемно време: всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

       Телефон за контакти и справки: 02/9237 376

       Адрес: гр.София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5

7.        Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел

       Приемно време: всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

       Телефон за контакти и справки: 02/9237 321

       Адрес: гр.София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5

8.        Експертна комисия към Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП)

       Приемно време: вторник и четвъртък от 13:00 часа до 16:00 часа

       Адрес: гр. София – 1040, бул. „Дондуков” № 2а, ет. 7, стая 726

       Секретар на НСПКПП:

 

       Телефон за контакти: 02/9237 359

       Адрес: гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1

(2)   С цел осигуряване на непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на работното време, по време на задължително регламентираните почивки, служителите по чл. 13, ал. 2 се заместват.

(3)   В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 (два) астрономически часа след обявеното работно време.

(4)   Исканията за комплексно административно обслужване могат да се подават на местата по чл. 14, ал. 1, чрез подаване на заявление по образец, съгласно чл. 7, ал. 2 от Правилата.

Чл. 15. (1) Служителите по чл. 13, ал. 2 регистрират постъпилите искания/заявления за извършване на административни услуги, декларации, жалби, сигнали и предложения в АИС или във специализираните информационни системи на МП, в съответствие с Вътрешните правилата за организацията на документооборота и деловодната дейност в МП.

(2)   На потребителя се издава входящ номер на преписката, която се образува по неговото заявление/искане и информация, относно срока за извършване на административната услуга.

(3)   Когато за извършване/предоставяне на административната услуга, нормативната уредба не изисква подаване на заявление/искане в писмена форма, служителят, предоставящ услугата приема устното изявление на потребителя, като го отразява в протокол по образец (Приложение № 19)

Чл. 16. Местата за подаване на документи, във връзка с предоставянето на административни услуги, са лесно достъпни за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания, като са осигурени:

1.        информационни табла с актуална информация, написана на български и на английски език;

2.        приветлива, чиста и безопасна обстановка;

3.        добро осветление, вентилация или отопление;

4.        място за попълване на заявления;

5.        място за подаване на сигнали, жалби, предложения или молби;

6.        удобни места за сядане за чакащите потребители;

7.        свободен достъп за общуване между служителя и потребителите;

8.        информационни и други материали – бланки на формуляри, заявления, анкетни карти, листове и химикалки.

Чл. 17. (1) За информиране на потребителите, на входа за граждани в административните сгради на МП на ул. „Славянска“ № 1 и ул. „Аксаков“ № 5 са поставени указателни табели на български и английски език за извършваните от МП административни услуги, за реда и организацията за предоставянето им, за всички осигурени начини за тяхното плащане, както и за извършваното от МП комплексно административно обслужване.

(2)   Потребителите на административни услуги се информират и чрез публикуване на подходящи съобщения на интернет страница на МП www.mjs.bg.

 

Раздел IV


Функции на служителите от звената за административно обслужване (фронт офиси)

Чл. 18. Служителите от фронт офисите осъществяват следните дейности:

1.        Информират гражданите относно процедурите за предоставяне на административни услуги на достъпен и разбираем език;

2.        Дават насоки за попълването на заявления и формуляри на място;

3.        Разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението, в съответствие с предварително установен ред;

4.        Проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък;

5.        Приемат и регистрират чрез АИС за документооборот подадените жалби, сигнали, предложения, заявления и запитвания за предоставянето на административни услуги и други документи, относно дейността на МП;

6.        Предоставят на гражданите информационен картон с входящ номер и дата на регистриране на документите;

7.        Информират и насърчават потребителите на административни услуги за тяхното използване;

8.        Разясняват начина на плащане на заявената административна услуга, като насърчават плащането с платежна карта чрез терминални устройства ПОС, в случаите на осигурена възможност за картови плащания;

9.        Насочват регистрираните преписки по компетентност към звеното, отговорно за извършването на съответната услуга или разглеждането на поставения въпрос във връзка с дейността на МП;

10.    Извършват проверка за движението на регистрираните документи при посещение на гражданите на място;

11.    Обработват и предоставят изходящите документи.

12.    Връчват издадените индивидуални административни актове в случаите, когато потребителя е избрал получаване на документа на място;

Чл. 19. Административното обслужване се осъществява качествено и ефективно чрез:

1.        Развитие на комуникационните умения на служителите за работа с потребители;

2.        Съгласуваност в работата на служителите от фронт и бек офиса за усъвършенстване на процесите по предоставянето на административни услуги;

3.        Добро познаване на структурата и дейността на МП и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието;

4.        Добро познаване на нормативните актове и вътрешноадминистративните документи, свързани с дейността на МП;

5.        Взаимозаменяемост на служителите от фронт офисите с цел оптимизиране на организацията на работа по административното обслужване;

6.        Усъвършенстване на умението да набавят бързо необходимата информация по определен въпрос;

7.        Оперативност и деловитост;

8.        Умения за работа в екип.

Раздел V


Функции на служителите от структурните звена в МП (бек офиси)

Чл. 20. Бек офисите са част от организационната структура на МП, ангажирана с изпълнението на вътрешните процеси, които не изискват пряко взаимодействие с клиенти. Експертите от структурните звена на МП осъществяват бек-офис процесите при административното обслужване. Работата на експертите се организира в съответствие с изискванията и в сроковете, определени в нормативните актове и вътрешно административните документи.

Чл. 21. (1)    Експертите осъществяват дейности по изготвянето на отговори, съобразно своята компетентност, на регистрираните в АИС молби, жалби, сигнали, предложения, запитвания и писма на граждани, получени по пощата, по електронната поща и по факс.

(2)   Експертите от структурните звена на МП изготвят експертни становища, изразяват мнения и правят предложения, съобразно своята компетентност, относно предоставянето на административни услуги и по въпроси от дейността на МП.

Чл. 22.    Писмата, предложенията и сигналите, които са от компетентността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието или друг компетентен орган, се насочват с писмо в срок до 7 (седем) работни дни от регистрацията им в АИС.

 

Раздел VI


Взаимодействие между служителите от фронт и бек офисите на МП

Чл. 23.    Информация във връзка със специфичните дейности на администрацията се предоставя незабавно на служителите от фронт офиса от експертите от структурните звена на МП, когато тя е необходима за извършване на справки при административно обслужване на място.

Чл. 24.    Служителите от фронт офисите взаимодействат с експертите от структурните звена на МП, като:

1.        Предоставят информация по движението на регистрираните в АИС документи;

2.        Във връзка с въпросите, поставени в новопостъпилите документи, предоставят материали на МП – изходящи писма, докладни записки, становища и други, ако има архивирани такива.

Чл. 25.    За постигане на по-добра координация и взаимодействие ръководните служители на МП:

1.        Обсъждат възникналите проблеми по организацията на работата и набелязват мерки за тяхното отстраняване с цел оптимизиране на работните процеси;

2.        Периодично обменят опит и информация;

3.        Предлагат актуализиране на вътрешноадминистративните документи, във връзка с настъпили структурни или нормативни изменения, или за установяване на по-добра координация между структурните звена.

Чл. 26. (1) Административното обслужване завършва с предоставяне на заявената административна услуга – издаване на индивидуален административен акт (разпореждане, решение и др.), изготвяне на искания документ (удостоверение и др.) или извършване/отказ за извършване на необходимото действие (заверка, изплащане и др.)

(2)   Индивидуалният административен акт се издава при спазване на разпоредбите и в сроковете, определени в Административнопроцесуалния кодекс и подзаконовите актове по неговото прилагане.

(3)   Отговорът по постъпилите жалби, сигнали и предложения се изготвя в съответствие с реда, определен с Вътрешните правилата за организацията на документооборота и деловодната дейност в МП.

Чл. 27. (1) Резултатът от извършената административна услуга се получава само от физическото или юридическото лице, подало искането/заявлението за нейното извършване, или от упълномощен негов представител (след предоставяне на писмено пълномощно за услугите, за които това е възможно). Копие от пълномощното се добавя към преписката.

(2)   Издадените индивидуални административни актове се изпращат на посочен от заявителя адрес чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка или се връчват срещу подпис на мястото, на което е заявена услугата (в случай, че за конкретната услуга това е предвидено).

(3)   Документи/отговори се получават от потребителите на услугите на място, на което е заявено извършването им. Получаването на документи на място се оформя чрез изписване на име, фамилия и подпис на получателя, както и датата на получаване в изготвен за това опис или върху екземпляра за съхранение.

(4)   Получаването на документи може да бъде и на посочен точен адрес на потребителя, в случай, че за конкретната услуга това е възможно и е заявено изрично получаване чрез лицензиран пощенски оператор.

 

ГЛАВА ТРЕТА


МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 28. (1)    За подобряване на качеството на предоставяните административни услуги в МП се извършва периодично, но не по-малко от един път в една календарна година, измерване на удовлетвореността на потребителите чрез попълване на:

1.        Анкетна карта за обратна връзка по електронен път в интернет страницата на МП www.mjs.bg или на хартиен носител при посещение на място;

2.        Формуляр за сигнал за корупция по електронен път в интернет страницата на МП www.mjs.bg или на хартиен носител при посещение на място.

(2)   Удовлетвореността на потребителите се измерва и чрез информацията, получена от писмата в кутиите, намиращи се на входа на административните сгради на МП на ул. „Славянска” № 1 и ул. „Аксаков” № 5.

(3)   Резултатите от измерването на удовлетвореността на потребителите се публикуват на интернет страницата на МП www.mjs.bg.

Чл. 29. (1)    Данните по чл. 28, ал. 1 се използват при изготвянето на периодични анализи за нивото на административното обслужване и възникналите проблеми, като се правят предложения за тяхното отстраняване.

(2)   Материалите по ал. 1 периодично се публикуват на интернет страницата на министерството www.mjs.bg на информационните табла или по друг подходящ начин.

Чл. 30.    Информационните и комуникационните средства за достъп се актуализират и оповестяват периодично на информационните табла, в Хартата на клиента, както и на интернет страницата на МП www.mjs.bg

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тези Правила:

1.    „Административно обслужване” е всяка дейност по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за администрацията.

2.    „Административна услуга“ е всяка услуга по смисъла на § 1, т. 2 от Закона за администрацията.

3.    „Вътрешна административна услуга“ е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг при осъществяването на неговите правомощия.

4.    Комплексно административно обслужване“ е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител

5.    „Потребител на административни услуги” е всеки гражданин или организация, които заявяват и/или ползват административни услуги, подават жалби, сигнали, предложения и др.

6.    „Запитване” е всяко искане на информация относно структурата и дейността на съответната администрацията, както и информация относно компетентността на различни административни структури.

7.    „Запитвания от общ характер” са всички искания за информация, които не изискват експертен отговор.

8.    „Стандарт за качество на административното обслужване” е утвърдено изискване за административното обслужване по времеви, качествени, количествени показатели, което администрацията на министерството се ангажира да спазва.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в МП се издават на основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за административното обслужване и са съобразени с Административнопроцесуалния кодекс и Закона за администрацията.

§ 3. Настоящите правила отменят Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в МП, утвърдени със Заповед № ЛС-04-1022/17.07.2015 г. на главния секретар на МП.

§ 4. Настоящите правила са задължителни за всички служители на МП.

 

Съгласували:

Даниела Китова

-

директор на дирекция „ВО“

……………………..…..

Мая Донова

-

ръководител на Инспекторат по чл. 46 от ЗА

……………………..…..

Николай Зашев

-

Звено „Сигурност“

……………………..…..

Росен Кожухаров

-

за директор на дирекция „ПД“

……………………..…..

Вера Домузчиева

-

главен юрисконсулт в дирекция „ПД“

……………………..…..

Евгения Катевска

-

директор на дирекция „ФБ“

……………………..…..

Иван Славчов

-

директор на дирекция „УС“

……………………..…..

Валентина Шишман

-

директор на дирекция „УЧР“

……………………..…..

Вероника Антова

-

директор на дирекция „ВОП“

……………………..…..

Георги Данков

-

гл. инспектор на Инспекторат по ЗСВ

……………………..…..

Любомир Талев

-

директор на дирекция „СЗ“

……………………..…..

Венета Стоилова

-

за директор на дирекция „СРП“

……………………..…..

Биляна Белякова

-

директор на дирекция „МПСЕВ“

……………………..…..

Нели Доева

-

за директор на дирекция „ВСВ“

……………………..…..

Милена Коцева

-

директор на дирекция „ППРБЕСПЧ“

……………………..…..

Любов Бончева

-

и.д. директор на дирекция „ЕПР“

……………………..…..

Людмила Василева

-

директор на дирекция „БГ“

……………………..…..

Милена Първанова

-

директор на дирекция „МПЗДМО“

………………………….

 

  

 

 

Изготвил:

Делина Джонджорова

-

и.д. директор на дирекция „Канцелария“

      ……………………..…..Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Удостоверяване с „APOSTILLE“ на актове на съдилищата и нотариусите, в съответствие с чл. 6, ал.1 от Хагската конвенция.

Правно основание: Закон за ратификация на Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранни публични актове – Декларация по чл. 6.

Необходими документи (копия/ оригинал) за стартиране на услугата:

1.        Заявление (по образец) на хартиен носител

2.        Квитанция за платена държавна такса

3.        Предоставяне на самите документи, подлежащи на удостоверяване с „APOSTILLE“.

Срок за извършване на услугата: 3 или 5 работни дни, в зависимост от броя на документите, подлежащи на удостоверяване с „APOSTILLE“.

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв., внесена по банковата сметка на Министерство на правосъдието, като в графата „основание за плащане“ се пише само "ЗА АПОСТИЛ", IBAN: BG09BNBG96613000173701, BIC: BNBGBGSD.

Възможност за заплащане за услугата на място посредством ПОС терминал с банкови карти: Visa, VisaElectron, Maestro, MasterCard, Diners Club и Discover, издадени от български издатели.

Място на подаване на документите: Документите се депозират лично на адрес Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5, гише № 1

Приемно време: Приемането на документи за „APOSTILLE“ се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Документите с положен „APOSTILLE“ се получават лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5, гише № 1.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

D_Dimitrova@mjeli.government.bg

 

 Приложение № 2

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Издаване на свидетелства за съдимост и справки за съдимост на лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение.

Правно основание: Наредба № 8/26.02.2008 г. за функцията и организацията на дейността на бюрата за съдимост - чл. 33.

Необходими документи (копия/ оригинал) за стартиране на услугата:

1.        Заявление за издаване на свидетелство за съдимост (по образец);

2.        Лична карта в оригинал;

3.        Препис от акт за раждане или удостоверение за раждане в оригинал или нотариално заверено копие или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост;

4.        Удостоверение за наследници когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра;

5.        Изрично писмено пълномощно когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, а когато е за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно;

6.        Декларация за идентичност при промяна на имената поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания;

7.        Документ за платена държавна такса.

Срок за извършване на услугата: Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни.

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв., внесена по банковата сметка на МП, като в основанието за плащане изрично да е упоменато „свидетелство за съдимост“, IBAN: BG09BNBG 96613000173701, BIC: BNBGBGSD.

Таксите за издаване на свидетелство за съдимост могат да се заплатят и на място посредством ПОС терминал с банкови карти: Visa, VisaElectron, Maestro, MasterCard, AMEX, Diners Club и Discover, издадени от български издатели.

Място на подаване на документите: Документите се депозират лично на адрес Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5, гише № 1

Приемно време: Приемането на документи за издаване на свидетелства за съдимост се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

Начин на получаване на резултата от услугата: Свидетелства за съдимост и справки за съдимост на лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение се получават лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5, гише № 1

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

I_Stoykova@justice.government.bg

 

 Приложение № 3

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори.

Правно основание: чл. 8а, ал. 2 от Закона за медиацията.

Необходими документи (копия/ оригинал) за стартиране на услугата:

1.        Заявление за вписване (по образец), достъпно и чрез интернет страницата на МП www.mjs.bg . Разпечатаното заявление се подписва от заявителя;

2.        Фотокопие от лична карта;

3.        Удостоверение за успешно завършен курс на обучение за медиатор в одобрена от министъра на правосъдието организация;

4.        Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (по образец, достъпен на интернет страницата на регистъра);

5.        Свидетелство за съдимост;

6.        Документ за платена държавна такса.

Такса за извършване на услугата: в размер на 20 лева, внесена по банковата сметка на МП, БНБ - ЦУ, IBAN: BG09BNBG96613000173701, BIC: BNBGBGSD.

Срок за извършване на услугата: 30 дневен срок от датата на представяне на документите, на кандидата се издава Удостоверение за вписване в Единния регистър на медиаторите при МП.

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Удостоверенията за вписаните медиатори се получават по пощата или лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска“ № 1

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

s.vasileva@justice.government.bg

 Приложение № 4

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Вписване в ЦРЮЛНЦ при МП; Вписване на юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ; Вписване на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ; Вписване на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ.

Правно основание: чл.45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Необходими документи (копия/ оригинал) за стартиране на услугата:

1.        Заявление (по образец) на хартиен и магнитен носител (CD), достъпно и чрез интернет страницата на МП www.mjs.bg.

Внимание:

-          Във файла се работи във формата, в която е генериран (Excel)

-          Разпечатаното заявление се подписва от заявителя на стр. 2

2.        Преписи (с мокър печат на съда) от съдебните решения за вписване на юридическото лице в регистъра на съответния окръжен съд (за София-град – Софийски градски съд) и за вписани промени във вида дейност, цели, средства, предмет на дейност, допълнителна стопанска дейност, имущество и управителни органи на юридическото лице;

3.        Удостоверение за актуално състояние по регистрацията – препис (с мокър печат на съда);

4.        Действащ устав (учредителен акт) – ксерокопие, заверено на всяка страница „Вярно с оригинала“, подпис на представителя на юридическото лице и печат на юридическото лице;

5.        Ксерокопие от регистрацията Булстат, заверено „Вярно с оригинала" с подпис на представителя на юридическото лице и печат на юридическото лице.

6.        Декларации:

а)    За обстоятелствата по чл. 38-41 от ЗЮЛНЦ (Декларацията по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ);

б)    За дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания. (Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ);

в)    Декларациите се подписват от всеки, който има представителна власт и могат да се свалят от сайта на МП www.mjs.bg.

7.        Правила и ред за извършване на общественополезна дейност – приемат се от Общото събрание или колективния управителен орган и са съобразени с Устава. Изготвят се като отделен документ. Примерно съдържание:

а)    Кои са облагодетелстваните лица;

б)    Как ще се изразходват средствата;

в)    Как ще се извършва подбора на облагодетелстваните лица;

г)    Как върховният орган ще взема решения във връзка с този подбор;

д)    Критерии за подбор на облагодетелстваните лица и т.н.

8.        Списък на членовете на управителния орган с ЕГН.

Срок за извършване на услугата: 14-дневен.

Такса/цена за извършване на услугата: няма.

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Вписаните в ЦРЮЛНЦ юридически лица с нестопанска цел, клонове на юридически лица, регистрирани в Република България и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел се публикуват на интернет страницата на МП www.mjs.bg.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

v_krumova@justice.government.bg

 

 

 Приложение № 5

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на юридическо лице и клон на чуждестранно юридическо лице; Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на клон на юридическо лице регистрирано в Република България.

Правно основание: Закон за юридически лица с нестопанска цел - чл. 16 във връзка с чл. 45, ал. 7.

Необходими документи (копия/ оригинал) за стартиране на услугата:

1.        Заявлението се подава от ликвидатора на юридическото лице (по образец) на хартиен и магнитен носител (CD), достъпно й чрез интернет страницата на МП www.mjs.bg.

Внимание:

Във файла се работи във формата, в която е генериран (Excel);

Разпечатаното заявление се подписва от заявителя на стр. 2.

2.        Препис от съдебно решение за прекратяване на юридическото лице /с мокър печат на съда/;

3.        Препис от съдебно решение за заличаване на юридическото лице в регистъра на съответния окръжен съд /с мокър печат на съда/;

4.        Други документи, удостоверяващи настъпването на съответните обстоятелства.

Срок за извършване на услугата: 14-дневен.

Такса/цена за извършване на услугата: няма.

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Заличените вписвания в ЦРЮЛНЦ на юридически лица, на клонове на чуждестранни юридически лица и на клонове на юридически лица, регистрирани в Република България се публикуват на интернет страницата на МП www.mjs.bg.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

v_krumova@justice.government.bg

 

 Приложение № 6

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Обявяване на информация за дейността през предходната година в ЦРЮЛНЦ.

Правно основание: чл.46, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Необходими документи (копия/ оригинал) за стартиране на услугата:

1.        Заявление (по образец) на хартия, достъпно и чрез интернет страницата на МП www.mjs.bg (Заявление по чл.46, ал.2).

Внимание:

-          Във файла се работи във формата, в която е генериран (Excel);

-          Разпечатаното заявление се подписва от заявителя на стр. 2.

2.        Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ;

3.        Годишен финансов отчет, включително заверен, когато подлежи на независим финансов одит;

4.        Годишен доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ;

5.        Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания (Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ).

Срок за подаване на документите: най-късно до 30 юни на всяка година (съгласно чл.40, ал. 1, т.2 на Закона за счетоводството, изм. и доп., ДВ, бр.34 от 29.04.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.).

Срок за извършване на услугата: няма.

Такса/цена за извършване на услугата: няма.

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Информация за дейността през предходната година на вписаните в ЦРЮЛНЦ юридически лица, клонове на чуждестранни юридически лица и клонове на юридически лица, регистрирани в Република България се публикуват на интернет страницата на МП www.mjs.bg.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

v_krumova@justice.government.bg

 

 

 Приложение № 7

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Вписване на промени за юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ; Вписване на промени за клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ; Вписване на промени за клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ.

Правно основание: Чл.45, ал.7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вписването на промяната се извършва по инициатива на законния представител на юридическото лице с нестопанска цел (заявител).

Необходими документи (копия/ оригинал) за стартиране на услугата:

1.        Заявление (по образец) на хартиен и магнитен носител (CD), Формулярът е достъпен и чрез интернет страницата на МП www.mjs.bg (Заявление по чл.45).

Внимание:

-          Във файла се работи във формата, в която е генериран (Excel);

-          Разпечатаното заявление се подписва от заявителя на стр. 2.

2.        Копие от променения устав /учредителен акт/ - на магнитен носител (CD), в word формат (несканиран) и на хартиен носител, разпечатаното копие на представения в съда документ следва да е заверено от длъжностно лице, или заверено от представителя на юридическото лице на всяка страница „Вярно с оригинала”, с подпис и с печата на юридическото лице;

3.        Препис от съдебно решение за регистрация на промени.

Срок за подаване на документите: двумесечен, считано от датата на получаване на съдебното решение за регистрация на промените в регистъра на съответния окръжен съд. Срокът е инструктивен.

Такса/цена за извършване на услугата: няма.

Срок за извършване на услугата: няма.

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Вписваните промени в ЦРЮЛНЦ за юридически лица с нестопанска цел, за клонове на юридически лица, регистрирани в Република България и за клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел се публикуват на интернет страницата на МП www.mjs.bg.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

v_krumova@justice.government.bg

 

 Приложение № 8

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Изготвяне на справки, поискани от физически и юридически лица.

Правно основание: чл.45, ал. 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Необходими документи (копия/ оригинал) за стартиране на услугата:

Заявление в свободен текст, подписано от заявителя, относно исканата информация.

Срок за извършване на услугата: 7-дневен.

Такса/цена за извършване на услугата: няма.

Място на подаване на документите: Заявленията могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Справките, поискани от физически и юридически лица се получават по пощата или лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска“ № 1.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

v_krumova@justice.government.bg

 

 Приложение № 9

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Одобряване на организации за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители.

Правно основание: чл.8, ал. 4 от Закона за медиацията.

Необходими документи (копия/ оригинал) за стартиране на услугата:

1.        Заявление (по образец), достъпно и чрез интернет страницата на МП www.mjs.bg. Разпечатаното заявление се подписва от заявителя.

2.        Удостоверение за актуално състояние в оригинал или заверен препис от акта, с който е създадена организацията, когато не подлежи на регистрация;

3.        Учебен план и учебна програма за обучение на медиатори в съответствие с изискванията на Наредба № 2/15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите , които обучават медиатори, изискванията на обучение на медиатори, реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от ЕРМ и за процедурите и етичните правила за поведение на медиаторите;

4.        Списък на специалистите и документите, които удостоверяват образованието и квалификацията им;

5.        Документ за платена държавна такса.

Такса за извършване на услугата: такса в размер на 100 лева, внесена по банковата сметка на МП, БНБ – ЦУ, IBAN: BG09BNBG96613000 1737 01, BIC: BNBGBGSD.

Срок за издаване на разрешението: в 30 дневен срок от датата на представяне на документите се издава заповед на министъра на правосъдието за одобряване на организацията.

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Заповедите на одобрените обучители се получават по пощата или лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска“ № 1.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

s.vasileva@justice.government.bg

 

 

 Приложение № 10

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите.

Правно основание: чл. 19 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Необходими документи (копия/ оригинал) за стартиране на услугата:

Заявление за отписване (по образец), достъпно и чрез интернет страницата на МП www.mjs.bg. Разпечатаното заявление се подписва от заявителя.

Срок за извършване на услугата: няма.

Такса за извършване на услугата: няма.

Място на подаване на документите: Заявленията могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Отписаното лице от Единния регистър на медиаторите се публикува на интернет страницата на МП www.mjs.bg

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

s.vasileva@justice.government.bg

 Приложение № 11

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Издаване на удостоверение за юридическа правоспособност и дубликат на удостоверение.

Правно основание: чл. 301 от Закона за съдебната власт.

Необходими условия и  документи за стартиране на услугата:

1.        Условие за издаване на удостоверение за юридическа правоспособност е проведен задължителен 6-месечен стаж и успешно положен изпит за придобиване на юридическа правоспособност, на който стажант-юристът е получил оценка „издържал“.

2.        Стажант-юристът, преминал законоустановения стаж, чрез председателя на съответния окръжен съд подава следните документи за явяване на изпит:

-     Заявление за допускане до изпит (по образец);

-     Акт за встъпване в длъжност;

-     Акт за напускане от длъжност;

-     Стажантска книжка, надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствен отдел, адвокат и нотариус.

Такса за извършване на услугата: За издаване на удостоверения за юридическа правоспособност по чл. 301 от ЗСВ и дубликати на удостоверения, дължимите такси са в размер на 12 лв. за удостоверение и 6 лв. за дубликат – т. 62м и 62н от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и МП.

Таксите се внасят по банковата сметка на МП в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD, IBAN: BG09BNBG96613000173701.

Срок за извършване на услугата: На стажант – юриста, успешно положил изпит за придобиване на юридическа правоспособност се издава служебна бележка. В едномесечен срок от провеждането на изпита се издава удостоверение за юридическа правоспособност. Удостоверение се получава лично или от упълномощено лице в МП срещу служебна бележка, представен документ за самоличност и/или пълномощно и документ за платена такса.

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Удостоверенията за юридическа правоспособност или дубликати на удостоверения се получават по пощата или лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска“ № 1.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

M_Naydenova@justice.government.bgОбразец към Приложение № 11

 

 


ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОКРЪЖЕН СЪД -…………………

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от .............................................................................................тел...............................................

(име, презиме и фамилия)

адрес: ...........................................................................................................................................

роден /а/ в гр. /с./ ................................................................... ЕГН .............................................

завършил /а/ стажа си на: ...................................в Окръжен съд ................................................

 

            ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Моля, да бъда допуснат /а/ до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на ............................................................................ .

Прилагам документи, удостоверяващи приключването на законоустановения ми стаж, съгласно ЗСВ:

1. Стажантска книжка, надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствен отдел.

2. Акт за встъпване в длъжност;

            3. Акт за напускане от длъжност.

                                                           

                                                            С УВАЖЕНИЕ: ...............................

 

 

..........................

          (дата)

гр. ....................

 

 Приложение № 12

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Предоставяне на финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Правно основание: Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП).

Необходими документи за стартиране на услугата:

1.        Пострадалите от престъпления подават молба за финансова компенсация по образец – Приложение № 1 от Заповед № ЛС-04-308/16.04.2007 г. на министъра на правосъдието относно образец на молба и списък с необходимите документи за разглеждане на молбата за финансова компенсация.

2.        Списък с необходимите документи за разглеждане на молбата за финансова компенсация – Приложение № 2 от Заповед № ЛС-04-308/16.04.2007 г. на министъра на правосъдието:

-     Препис на съответния акт на орган на съдебната власт по чл. 12 от ЗПФКПП и на мотивите към него, когато има осъдителна присъда;

-     Свидетелство за съдимост;

-     Копие от документ за самоличност;

-     Удостоверение за настоящото местоживеене на правоимащия в България;

-     Документ за законно представителство, настойничество или попечителство;

-     Удостоверение за наследници, ако правоимащият е дете, родител, съпруг на пострадалия, който е починал в резултат на престъплението;

-     Заверени копия от разходо-оправдателни документи, като например за лечение (не се включват разходи, поети от Националната здравноосигурителна каса), погребение и др.;

-     Документ, удостоверяващ получавани от пострадалия доходи по трудови или приравнени правоотношения за период 6 месеца преди датата на извършване на престъплението;

-     Съдебно удостоверение за направени във връзка с делото разноски;

-     Документи, доказващи други имуществени вреди.

Такса за извършване на услугата: не се дължи такса.

Срок за извършване на услугата: Молбите за предоставяне на финансова компенсация се разглеждат не по-късно от три месеца от датата на постъпването им.

Място за подаване на документите: Молбите за финансова компенсация се подават до областния управител по настоящ адрес на пострадалия или до Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП) в двумесечен срок от влизането в сила на акта по чл. 12 от ЗПФКПП, на адрес: Министерство на правосъдието, Експертна комисия към НСПКПП, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Начин на получаване на резултата от услугата: Решенията на НСПКПП за предоставяне на финансова компенсация или за отказ от предоставяне се получават по пощата или лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска“ № 1.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: g.spasov@justice.government.bgПриложение № 13

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на услуга: Установяване наличието на българско гражданство.

Правно основание: чл. 39 от Закона за българското гражданство.

Необходими документи за стартиране на услугата:

1.    Молба по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.

Молбата трябва да бъде написана на български език.

Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалото лице.

Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от името на двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен;

2.    Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган;

3.    Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;

4.    Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;

5.    Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;

6.    Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова;

7.    Препис от акт за смърт, ако лицето е починало;

8.    Актуална снимка паспортен формат – 2 броя;

9.    Вносна бележка за платена държавна такса.

Такса за извършване на услугата: такса в размер на 50 лв. по банковата сметка на МП, БНБ – ЦУ, IBAN: BG09BNBG96613000173701, BIC: BNBG BGSD.

Срок за извършване на услугата: 1-един месец от постъпването на документите в МП, респективно от отстраняване на недостатъците и/или непълноти по документите.

Място за подаване на документите: Документите се депозират лично на адрес Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5, гише № 5 или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в общината по постоянния адрес на лицето или чрез общината по местожителство или постоянен адрес преди напускане на страната, която ги изпраща служебно в МП.

Лицата, живеещи в чужбина, могат да подадат молбата за установяване наличието на българско гражданство в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Допълнителна информация: Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните  международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от   1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

Ако молителят желае след издаване на удостоверението за наличие на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи заверено ксерокопие на този документ.

Начин на получаване на резултата от услугата: Удостоверенията за наличие на българско гражданство се получават лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5, гише № 5 или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

L_Stoyanova@justice.government.bg или N_Todorova@mjeli.government.bg .

 

 Приложение № 14

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на административна услуга:  Издаване на писмено съгласие от министъра на правосъдието за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с обичайно местопребиваване в чужбина по чл. 117, ал. 1 от Семейния кодекс.

Правно основание:  Производството се развива по реда глава ІІІ от Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието.

Необходими документи (копия /оригинал) за стартиране на процедурата:

Заявление до министъра на правосъдието. Към заявлението се прилагат:

1.    Писмено съгласие на осиновяващия за осиновяването, дадено с декларация с нотариална заверка на подписа, която съдържа изявление, че е запознат със здравословното състояние на детето и последиците от осиновяването, изявление за осъществен контакт с детето и изявление за съгласие за започване на съдебно производство;

2.    Декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели;

3.    Декларация по чл. 89, ал. 6 от Семейния кодекс;

4.    Документ за платена държавна такса по чл. 117, ал. 4 от Семейния кодекс;

5.    Документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява следосиновително наблюдение на конкретно дете в продължение на 2 години от допускане на осиновяването;

6.    Уведомление за съгласие за даване ход на процедурата по осиновяване на конкретното дете от централния орган на държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия.

Всеки документ от чужбина се представя в оригинал и в превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава. Документ, легализиран по реда на глава втора от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.), удостоверен по реда на Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ратифицирана със закон, ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.) или освободен от изискванията за легализация, се представя в оригинал и в превод на български език, извършен от лице от списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България, поддържан от Министерство на външните работи. Положеният в превода подпис на преводача се удостоверява нотариално в Република България.

Важно: Документите се подават от или чрез централен орган по Хагската конвенция от 1993 г. или от или чрез акредитирана организация по чл. 116 от Семейния кодекс.

Срок за извършване на услугата: 14-дневен срок от представяне на документите или отстраняване на недостатъци по тях.

Такса/цена за извършване на услугата: 50 лв., платими по банковата сметка на МП - IBAN: BG09BNBG96613000173701, BIC: BNBG BGSD

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Съгласието на министъра на правосъдието се прилага по преписката за служебно внасяне в Софийски градски съд.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

M_Parvanova@justice.government.bgПриложение № 15

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на административна услуга: Издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване.

Правно основание: Производството се развива по реда на глава ІІ от Наредба № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации.

Необходими документи (копия /оригинал) за стартиране на процедурата:

Заявление до министъра на правосъдието. Към заявлението се прилагат документите, определени от Наредба № 2/24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации в зависимост от разрешението, за което се кандидатства.

Срок за извършване на услугата: четири месеца от изтичане на срока за подаване на заявления.

Такса/цена за извършване на услугата: 300 лв., платими по банковата сметка на МП - IBAN: BG09BNBG96613000173701, BIC: BNBG BGSD

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Разрешението за посредничество при международно осиновяване се получава лично от представляващия на ЮЛНЦОП на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5, етаж 8, стоя 801 или чрез изрично упълномощено за целта лице.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

M_Parvanova@justice.government.bgПриложение № 16

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на административна услуга: Вписване в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс.

Правно основание: Производството се развива по реда на глава ІІ, раздел ІV от Наредба № 3/24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието.

Необходими документи (копия /оригинал) за стартиране на процедурата:

Заявление от осиновяващия до министъра на правосъдието. Към заявлението се прилагат:

1.    Разрешение от директора на дирекцията за социално подпомагане, издадено по реда на чл. 86 Семейния кодекс;

2.    Социален доклад;

3.    Документ, който удостоверява, че осиновяващият не е лишен от родителски права, издаден от съответната компетентна община;

4.    Документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести, издаден не по-рано от една година от подаването на заявлението;

5.    Удостоверение за съдимост на осиновяващия;

6.    Заверено копие на документ за самоличност;

7.    Документ за платена държавна такса  по чл. 113, ал. 5 от Семейния кодекс.

Когато заявлението се подава от или чрез акредитирана организация, към него се прилагат сключеният от организацията договор за обслужване на клиента, както и пълномощното от осиновяващите за осъществяване на посредничество в процедурата по международно осиновяване.

Всеки документ се представя в оригинал и в превод на официалния език на държавата по обичайното местопребиваване на детето, заверен съгласно изискванията на съответната държава. В случай че държавата по обичайното местопребиваване на детето е страна по Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, върху оригиналите на изготвените в Република България документи се поставя апостил, а преводът им се заверява съгласно изискванията на съответната държава.

Важно: Заявлението се подава лично или чрез акредитирана организация по чл. 116 от Семейния кодекс.

Срок за извършване на услугата: едномесечен.

Такса/цена за извършване на услугата – 100 лева, платими по банковата сметка на МП - IBAN: BG09BNBG96613000173701, BIC: BNBG BGSD

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Министерството на правосъдието уведомява писмено осиновяващия за извършеното вписване лично или чрез акредитираната организация по чл. 116 СК. Уведомление се изпраща и до директора на дирекцията за социално подпомагане, издал разрешението по чл. 86, ал. 5 СК

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

M_Parvanova@justice.government.bg

 Приложение № 17

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Контролна карта за административна услуга

 

Описание на административна услуга: Вписване в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване по чл. 113, ал. 1,т. 2 от Семейния кодекс.

Правно основание: Производството се развива по реда на глава ІІ, раздел ІІІ от Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието.

Необходими документи (копия /оригинал) за стартиране на процедурата:

Заявление от осиновяващия до министъра на правосъдието. Към заявлението се прилагат:

1.    Разрешение за осиновяване на дете съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия;

2.    Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че решението на българския съд за осиновяване ще бъде признато в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия, освен в случаите, когато той има обичайно местопребиваване в държава, страна по Хагската конвенция от 1993 г.;

3.    Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен от родителски права;

4.    Социален доклад;

5.    Документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести, издаден не по-рано от една година от подаване на заявлението;

6.    Документ за съдимост на осиновяващия;

7.    Копие на документ за самоличност;

8.    Документ за платена държавна такса по чл. 113, ал. 5 СК.

В случаите на осиновяване от съпрузи към заявлението се прилага удостоверение за сключен брак.

Когато заявлението се подава от или чрез акредитирана организация, към него се прилагат сключеният от организацията договор за обслужване на клиента, както и пълномощното от осиновяващите за осъществяване на посредничество в процедурата по международно осиновяване.

Всеки документ от чужбина се представя в оригинал и в превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава. Документ, легализиран по реда на глава втора от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.), удостоверен по реда на Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ратифицирана със закон, ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.) или освободен от изискванията за легализация, се представя в оригинал и в превод на български език, извършен от лице от списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България, поддържан от Министерство на външните работи. Положеният в превода подпис на преводача се удостоверява нотариално в Република България.

Важно: Заявлението се подава от или чрез централен орган по Хагската конвенция от 29.05.1993 г. или от или чрез акредитирана организация по чл. 116 от Семейния кодекс. Когато заявлението е изготвено от централния орган или от акредитирана организация по чл. 116 от СК, към него се прилага и декларация от осиновяващия относно характеристиките на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или разритието, които приема, и мотивите относно осиновяването.

Срок за извършване на услугата: едномесечен.

Такса/цена за извършване на услугата: 100 лв., платими по банковата сметка на МП - IBAN: BG09BNBG96613000173701, BIC: BNBG BGSD.

Място на подаване на документите: Документите могат да се изпратят по пощата или да се депозират лично на адрес: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Славянска” № 1.

Приемно време: Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа

Начин на получаване на резултата от услугата: Министерството на правосъдието уведомява писмено осиновяващия за извършеното вписване в 14-дневен срок чрез акредитираната организация по чл. 116 СК или централния орган.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

M_Parvanova@justice.government.bg

 Приложение № 18

по чл. 14в, ал. 1 от НАО

 


ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

З А Я В Л Е Н И Е

за предоставяне на комплексна административна услуга

От ........................................................................................., постоянен или настоящ адрес: гр./с. ............................................, ул.(ж.к.) ................................................................................, тел............................., факс..............................., електронна поща ...........................................

Моля да бъде образувано производство за предоставяне на

............................................................................................................................................................

(посочва се наименованието на административната услуга)

Услугата се предоставя от ..................................................................................................

(посочва се органът, компетентен да издаде административния акт)

Във връзка с производството, моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния орган следните документи:

1. ...........................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган от органа, пред който е подадено искането)

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

ÿ       Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ..............................................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски като вътрешна препоръчана пощенска пратка

ÿ       пратки и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

ÿ       като вътрешна куриерска пратка

ÿ       като международна препоръчана пощенска пратка

ÿ       лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган

ÿ       по електронен път на електронна поща

Приложени документи:

ÿ       Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга.

ÿ       Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват.

ÿ       Документ за платена такса, ако такава се изисква.

 

Дата: …………..……                                                         Подпис: …………………..……

Гр. ……………….….Приложение № 19

по чл. 7, ал. 2 от НАО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

П Р О Т О К О Л

за устно заявяване на услуга

 

Днес, ......................, служителят ............................................................................., на длъжност ……….............................................................................................................................. в ............................................................................................................................................, в присъствието на служителя……………………………….…………………………...….............

на длъжност………………………………………в……………..………………………………...

На основание чл. 29, ал. 5 АПК състави този протокол в уверение на това, че заявителят ............................................................................................................., с постоянен или настоящ адрес: гр./с. .................................., ул. (ж.к.)............, тел. ........, факс .............., електронна поща ...............................................,

устно заяви искане за:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Заявителят прилага следните документи:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен (след заплащането на всички дължими такси):

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ...................................................................., като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка

 като вътрешна куриерска пратка

 като международна препоръчана пощенска пратка

 Лично от звеното за административно обслужване

 По електронен път на електронна поща.

 

Длъжностно лице: .............................................                 Заявител: ......................................

(подпис)                                                                                                (подпис)

Длъжностно лице: .............................................

(подпис) 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ