Обща информация


Министерството на правосъдието съобщава на всички заинтересовани лица, че удостоверенията за юридическа правоспособност се връчват на успешно издържалите изпита стажант-юристи в сградата на министерството, находяща се на ул. Дондуков № 2А, етаж 7, стая № 733, от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч.

 

За започване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност лицата, отговарящи на изискванията на чл. 295 ЗСВ, подават в Министерство на правосъдието следните документи (чл. 296 ЗСВ):

 

1. Нотариално заверено копие от диплома или уверение за завършено висше образование по специалността „Право“.

* В случаите на придобито висше образование в чужбина се предоставят документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

2. Копие от документ за самоличност.

3. Копие от удостоверението за пребиваване – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз.

4. Писмено съгласие от наставника по чл. 297, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и индивидуален стажантски план за провеждане на професионалния стаж по чл. 297, ал. 2, т. 2 ЗСВ.

* Документите по т. 4 се представят, когато кандидатът за стажант-юрист сам е избрал своя наставник. Към тях се прилагат и документи, удостоверяващи 5-годишен стаж за съответната длъжност или професия на наставника.

 

Срокът за подаване на документите е до 15 число на месеца, предшестващ началото на стажа.

 

При наличие на изискуемите документи по чл. 296 от ЗСВ, министърът на правосъдието или оправомощен от него заместник-министър издава заповед на основание чл. 297, ал. 1  ЗСВ, за разпределяне на стажант-юриста към окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният му адрес. По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, стажант-юристът може да бъде разпределен и в друг съдебен район.

 

Заповедите на Министъра на правосъдието за разпределяне на стажант-юристите на стаж се изпращат служебно в съответния окръжен съд. За начало на стажа се смята денят, в който стажант-юристът е постъпил в съответния съд. При постъпване на стажант-юриста на стаж му се издава стажантска книжка от окръжния съд.

 

Съгласно заповед № 1068/2010 г. на председателя на Софийски градски съд, стажант-юристите, разпределени на стаж към Софийски градски съд следва да се явят в съда за започване на стаж на първо число на съответния месец, в 14.00 часа в сградата на Съдебната палата, бул. Витоша № 2, ет. 1, стая 85.

 

Стажант – юристите, преминали законоустановения стаж, чрез председателя на съответния окръжен съд подават следните документи за явяване на изпит:

 

1. Заявление за допускане до изпит, по образец;

2. Акт за встъпване в длъжност;

3. Акт за напускане от длъжност;

4. Стажантска книжка, надлежно заверена от съответния съответния съд, прокуратура и следствен отдел.

 

Списъкът на допуснатите стажант – юристи до явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност се обявява на Интернет страницата на Министерство на правосъдието (в раздел Съобщения) 3 дни преди деня на изпита.

 

На стажант – юристите, успешно положили изпит за придобиване на юридическа правоспособност, се издава удостоверение, което се получава лично или от упълномощено лице в Министерство на правосъдието срещу представен документ за самоличност и/или пълномощно и документ за платена такса.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с издаване на удостоверения за юридическа правоспособност по чл. 301 от Закона за съдебната власт и дубликати на удостоверения по чл. 301 ЗСВ, Ви уведомяваме, че дължимите такси в размер на 12 лв. за удостоверение и 6 лв. за дубликат, по т. 62м и 62н от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 на Министерския съвет от 1992г.(обн., ДВ,бр.71 от 1992г.; изм. и доп. ДВ,бр. 92 от 1992г.; бр. 32 и 64 от 1993г., бр. 45 и 61 от 1994г., бр. 15 от 1996г., бр. 2, 28 и 36 от 1997г., бр. 20 от 1998г.; попр. Бр. 24 от 1998г.; изм. и доп., бр.95 от 1998г., бр. 14 от 2000г.,бр. 19 и 89 от 2001г., бр. 83 от 2002г.,бр. 66 от 2003г.; бр. 6 и 69 от 2004г., бр. 94 от 2005г., бр. 35, 75 и 105 от 2006г., бр. 75 от 2007г., бр. 22 от 2008г., бр. 39 и 77 от 2009г. – в сила от 1.10.2009г.), следва да се внасят по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD, IBAN BG09BNBG96613000173701.

 

Заявления

Заявление за стаж в Окръжен съд

 Заявление за стаж в Софийски градски съд

 Заявление за изпит за придобиване на юридическа правоспособност

 Заявление за допълнителен стаж

 Заявление за дубликат на удостоверение за юридическа правоспособност

 Въпросник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност за стажант-юристите, съгласно разпоредбата на § 214 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Обн. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.).

 

Документите се  подават в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата на адрес: гр.София – 1040, ул. Славянска” № 1.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ