Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Себра
28.01.2020
Себра
27.01.2020
Себра
24.01.2020
Себра
23.01.2020
Себра
22.01.2020
Себра
21.01.2020
Себра
20.01.2020
Себра
17.01.2020
Себра
16.01.2020
Себра
15.01.2020
Себра
14.01.2020
Себра
13.01.2020
Себра
10.01.2020
СЕБРА
09.01.2020
СЕБРА
08.01.2020
СЕБРА
07.01.2020
СЕБРА
06.01.2020
Себра
03.01.2020
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ