Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
30.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
29.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
28.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
27.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
26.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
23.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
22.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
21.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
20.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
19.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
16.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
15.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
14.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
13.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
12.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
09.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
08.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
07.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
06.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
05.11.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
02.11.2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ