Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
31.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
30.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
29.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
28.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
27.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
24.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
23.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
22.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
21.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
20.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
17.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
15.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
15.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
14.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
13.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
10.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
09.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
08.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
07.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
03.08.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
02.08.2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ