Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
29.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
28.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
27.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
26.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
25.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
24.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
21.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
20.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
19.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
18.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
17.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
14.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
13.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
12.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
11.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
10.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
05.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
04.09.2012
Информация за плащанията в СЕБРА
03.09.2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ