Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
31.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
30.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
29.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
28.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
28.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
25.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
24.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
23.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
22.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
21.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
18.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
17.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
16.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
15.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
14.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
11.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
10.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
09.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
08.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
07.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
04.10.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
02.10.2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ