Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
20.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
19.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
18.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
17.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
16.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
14.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
13.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
12.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
11.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
10.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
09.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
06.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
05.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
04.12.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
03.12.2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ