Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
27.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
26.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
25.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
22.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
21.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
20.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
19.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
18.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
15.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
14.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
13.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
12.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
11.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
08.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
07.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
06.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
05.02.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
04.02.2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ