Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
29.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
28.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
27.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
26.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
25.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
22.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
21.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
20.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
19.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
18.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
15.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
14.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
13.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
12.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
11.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
08.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
07.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
06.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
05.03.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
04.03.2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ