Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
30.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
29.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
26.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
25.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
24.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
23.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
22.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
19.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
18.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
17.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
16.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
15.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
12.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
11.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
10.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
09.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
08.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
05.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
04.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
03.04.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
02.04.2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ