Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
31.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
30.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
29.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
28.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
27.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
23.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
22.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
21.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
20.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
18.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
17.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
16.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
15.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
14.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
13.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
10.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
09.05.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
08.05.2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ