Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
Информация за плащанията в СЕБРА
28.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
27.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
26.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
25.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
24.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
21.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
20.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
19.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
18.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
17.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
14.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
13.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
12.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
11.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
10.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
07.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
06.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
05.06.2013
Информация за плащанията в СЕБРА
04.06.2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ