Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
СЕБРА
28.11.2014
СЕБРА
27.11.2014
СЕБРА
26.11.2014
СЕБРА
25.11.2014
СЕБРА
24.11.2014
СЕБРА
21.11.2014
СЕБРА
20.11.2014
СЕБРА
19.11.2014
СЕБРА
18.11.2014
СЕБРА
17.11.2014
СЕБРА
14.11.2014
СЕБРА
13.11.2014
СЕБРА
12.11.2014
СЕБРА
11.11.2014
СЕБРА
10.11.2014
СЕБРА
07.11.2014
СЕБРА
06.11.2014
СЕБРА
04.11.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ