Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
СЕБРА
22.12.2014
СЕБРА
19.12.2014
СЕБРА
18.12.2014
СЕБРА
17.12.2014
СЕБРА
16.12.2014
СЕБРА
15.12.2014
СЕБРА
13.12.2014
СЕБРА
12.12.2014
СЕБРА
11.12.2014
СЕБРА
10.12.2014
СЕБРА
09.12.2014
СЕБРА
08.12.2014
СЕБРА
05.12.2014
СЕБРА
04.12.2014
СЕБРА
03.12.2014
СЕБРА
02.12.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ